Dubbelspår Härnösand-Sundsvall-Gävle

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 1 maj 2022

Interpellation: Dubbelspår Härnösand-Sundsvall-Gävle

Interpellation 2020/21:782 av Jörgen Berglund (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:782 Dubbelspår Härnösand–Sundsvall–Gävle

av Jörgen Berglund (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sveriges längsta flaskhals på järnvägen finns mellan Gävle och Sundsvall. Ostkustbanan är i dag enkelspårig och krokig vilket gör att restiden för passagerare och gods tar längre tid än vad som skulle behövas. Fakta är att restiden mellan till exempel Sundsvall och Stockholm de senaste 20 åren har ökat med 20–30 minuter. Ska vi flytta över gods och passagerare från väg till järnväg måste restiderna bli kortare – inte längre. Nuvarande Ostkustbanan har redan slagit i kapacitetstaket, och nu måste det åtgärdas.

Över 1 000 miljarder kommer att investeras i industrin de kommande åren i norra Sverige. Industriinvesteringarna har en sak gemensamt, de handlar om ny teknik för ett mera hållbart samhälle. Marknaden för industrin finns dock i mångt och mycket utanför Sverige varför varorna måste exporteras till resten av världen. Att låta mycket av detta gods gå på järnväg vore bra, men då måste också staten investera i järnvägen längs Norrlandskusten. Ett nytt dubbelspår Gävle–Sundvall–Härnösand skulle inte bara fyrdubbla kapaciteten och halvera restiderna utan en ny ostkustbana skulle också bygga ihop Ostkustbanan med Botniabanan och den kommande Norrbotniabanan. Utan ett dubbelspår blir effekten av satsningarna i norr begränsade då flaskhalsen Härnösand–Sundsvall–Gävle består.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att verka för att regeringen i sitt kommande infrastrukturbeslut fattar beslut om att bygga ut hela Ostkustbanan till dubbelspår?