Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2021

Interpellation: Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs

Interpellation 2020/21:582 av Staffan Eklöf (SD)

Interpellation 2020/21:582 Effekter på biologisk mångfald av vindkraftverksutbyggnad till havs

av Staffan Eklöf (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

EU-kommissionen har föreslagit en vindkraftsstrategi för havsbaserad vindkraft där energiproduktionen från vindkraftverk till havs ska öka nästan 30 gånger jämfört med dagens utbyggnad. Det beskrivs i ett meddelande från EU-kommissionen, COM(2020) 741. Regeringen skriver själv att utbyggnadstakten saknar motstycke i historien för energiteknik i sin promemoria till ärendet, 2020/21:FPM50. Regeringen skriver vidare att utbyggnaden kommer att ta i anspråk mindre än 3 procent av det europeiska havsområdet och därför kan den vara förenlig med målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. Regeringen välkomnar strategin i promemorian och ställer inga frågor om effekter på biologisk mångfald i den svenska ståndpunkten till mötet. Kommissionens meddelande har inte hanterats i miljö- och jordbruksutskottet.

I och med att bottenfixerade vindkraftverk kommer att vara dominerande under överskådlig tid kommer utbyggnaden främst att handla om sådana vindkraftverk. Dessa kan endast byggas på grund och utsjöbankar. Sådana miljöer är ofta biologiskt rika och viktiga som föryngringsplatser och födosöksmiljöer för många marina djur. Grund och utsjöbankar utgör en liten del av de europeiska havsområdena. Det gör att den massiva utbyggnaden, även om den bara ska ske på 3 procent av havsområdena, kan komma att exploatera det mesta av grund och utsjöbankar som finns.

Det finns flera studier som pekar på negativa effekter för vissa arter från havsbaserade vindkraftsanläggningar.

I EU-kommissionens aviserade åtgärder inom forskning och innovation nämns ingen forskningsåtgärd om att utröna miljöpåverkan från vindkraftverken och inte heller någon miljöövervakning.

När det nu finns så många osäkerheter, är det då förenligt med försiktighetsprincipen att öka utbyggnaden trettiofalt och exploatera en så stor del av befintliga grund och utsjöbankar?

EU-kommissionen tänker under året utarbeta en ram för att medlemsstaterna ska göra ett gemensamt långsiktigt åtagande. Ett ifrågasättande av rimligheten att exploatera merparten av dessa miljöer måste således komma innan ramen antas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund följande:

 

  1. Hur stor del av EU:s havsområden utgörs av grund och utsjöbankar, och hur stor andel skulle exploateras om EU-kommissionens planer förverkligas?
  2. När det nu finns så många osäkerheter om effekter på biologisk mångfald, är det då förenligt med försiktighetsprincipen att öka utbyggnaden trettiofalt och exploatera en så stor del av befintliga grund och utsjöbankar?
  3. Kommer ministern att bejaka en sådan exploatering?
  4. Kommer ministern att agera för att utbyggnaden ska göras med försiktighet och med tillräckligt vetenskapligt underlag med avseende på negativa effekter på arter innan beslut fattas samt för att effekterna ska övervakas efter beslut och att vindkraftverk ska nedmonteras om stora negativa effekter på arter visar sig?