Ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2018

Interpellation: Ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess

Interpellation 2017/18:143 av Johan Forssell (M)

Interpellation 2017/18:143 Ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess

av Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Sverige har tagit ett stort ansvar för människor som flyr från sina hemländer. De senaste åren har vi tagit emot ett stort antal asylsökande. Under 2015 tog Sverige emot ca 162 000 asylsökande och året efter ca 29 000. Hittills i år har ca 22 000 personer sökt asyl i Sverige. Antalet ensamkommande ungdomar som kom till Sverige under 2015 uppgick till ca 35 000 personer.

Sverige ska ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Den som söker asyl här och har skyddsskäl ska få skydd. Den som inte har skyddsskäl ska återvända till sitt hemland. Detta är grunden i vår reglerade migrationspolitik. En individuell prövning av om skyddsbehov föreligger görs i varje enskilt fall av Migrationsverket. Om Migrationsverket avslår asylansökan kan beslutet överklagas till domstol. Rätt till rättsligt ombud föreligger.

Under de senaste månaderna har en diskussion pågått om framtiden för de ensamkommande ungdomar som vid inlämnandet av sin asylansökan var under 18 år. Migrationsverkets handläggningstider av asylansökningar som rör ensamkommande har varit långa. Detta har inneburit att många av ungdomarna har fått vänta på besked och hunnit fylla 18 år innan ett beslut om asyl fattats. 

Med anledning av den diskussion som pågår i samhället är det ytterst viktigt att regeringen ger tydliga besked. Det finns ett behov av ett tydligt ställningstagande från regeringen och dess företrädare i denna fråga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Är det statsrådets och regeringens avsikt att vidta initiativ till lagstiftning vars syfte är att frångå dagens system på så sätt att asylsökande som anlänt till Sverige före en viss tidpunkt ska få sin asylansökan prövad utifrån sin tidigare ålder och inte den ålder de har i dag?