EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 19 september 2022

Interpellation: EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare

Interpellation 2005/06:374 av Lindholm, Jan (mp)

den 28 april

Interpellation 2005/06:374 av Jan Lindholm (mp) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare

Att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen är för Sverige en viktig fråga. Sverige bedriver arbete på detta område på en rad olika sätt; ett sätt är att stödja människor i utsatta länder som arbetar för mänskliga rättigheter @ människorättsförsvarare.

Människorättsförsvarare är alla människor som dels inte tolererar att de själva och andra utsätts för kränkande behandling och dels agerar utifrån detta. Genom sitt arbete ökar de, paradoxalt nog, risken för att deras egna mänskliga rättigheter kränks å det grövsta; godtycklig arrestering utan rättegång, våld och till och med mord är inte ovanligt.

För att stödja människorättförsvararna har EU utarbetat riktlinjer för hur EU:s delegationer och medlemsländernas ambassader i tredjeland ska agera för att bäst stödja människorättsförsvarare. Dessa riktlinjer, Säkerställande av skydd @ Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare, presenterades i juni 2004.

Syftet är att stödja och stärka unionens pågående insatser för att främja och uppmuntra respekt för rätten att försvara de mänskliga rättigheterna. I riktlinjerna anges det bland annat att unionen kan ingripa till förmån för människorättsförsvarare som är i riskzonen och det föreslås praktiska sätt att stödja och bistå människorättsförsvarare. Riktlinjerna skapades också för att användas av medlemsstaternas ambassader och konsulat. Att ambassaden öppet visar sitt stöd i ett sammanhang och håller det hemligt i ett annat kan vara skillnaden mellan liv och död för en människorättsförsvarare; ett enhetligt agerande från EU:s medlemsstater är av största vikt. Avsikten är att en människorättsförsvarare ska få samma stöd och hjälp oavsett vilken av medlemsstaternas ambassader han eller hon uppsöker och oavsett i vilket land han eller hon befinner sig. Den enskilda ambassadörens intresse för frågan bör inte avgöra bemötandet.

Implementeringen av riktlinjerna av EU:s medlemsstater har inte varit tillfredsställande; det finns mycket kvar att göra. Detta framkom på EU:s sjunde diskussionsforum for mänskliga rättigheter i London, den 8@9 december 2005. Den kritik som framfördes riktades inte direkt mot Sverige, utan generellt mot EU:s medlemsstater, men kräver ändock ett bemötande: är Sverige ett av klassens ljus eller är vi en i mängden?

Som ett exempel kan nämnas att MR-organisationer uppskattar att det finns cirka tre miljoner internflyktingar i Colombia varav många utsätts för omfattande övergrepp. I Colombia arbetar många människorättsförsvarare med stor risk för sitt eget liv och under svåra omständigheter. Det höjs ibland kritiska röster vad gäller Sveriges brist på agerande till stöd för många av dessa människorättsförsvarare. Man kan därför ställa sig frågande till hur implementeringen av de nämnda riktlinjerna har fungerat.

Sverige kan och ska agera enskilt eller i samverkan med andra EU-länder. Jag ställer mig frågande till i vilken utsträckning Sverige tar sitt ansvar eftersom människorättsförsvarare inte omnämns i regeringens skrivelse Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (2003/04:20).

Min fråga till utrikesminister Jan Eliasson är:

Avser ministern att verka för att ge funktionen människorättsförsvarare en tydligare plats i Sveriges policy för mänskliga rättigheter?