Förbifart Stockholm

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 augusti 2022

Interpellation: Förbifart Stockholm

Interpellation 2008/09:544 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:544 Förbifart Stockholm

av Karin Svensson Smith (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Naturvårdsverkets obesvarade framställan

Den 26 maj 2008 skickade Naturvårdsverket en framställan till regeringen med anledning av planeringen av Förbifart Stockholm:

Naturvårdsverket föreslår att regeringen ger Vägverket, Banverket, Sika och Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att i samråd ta fram alternativ till nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet som kan bidra till att klara såväl miljökvalitetsmålen som de transportpolitiska delmålen. Det bör ske i samarbete med Stockholms läns landsting och eventuella andra berörda aktörer.

Naturvårdsverket har ännu inte fått något svar på denna framställan, trots att det snart gått ett år sedan den skickades in. Miljödepartementets begäran om kompletteringar i underlaget gällde enbart uppgifter om Förbifart Stockholm, inte om att söka nya lösningar utifrån att nå miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

Pågående samråd bryter mot miljöbalken

Just nu pågår infrastrukturplaneringen inför kommande planeringsperiod 2010–2021. Trots att det handlar om 417 miljarder kronor som ska fördelas är remisstiden kort, drygt tre veckor. Enligt miljöbalken 6 kap § 14 ska det ske ett samråd i samband med infrastrukturplaneringen, där både plan- och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Samrådet ska göras med allmänheten och inte bara med särskilt berörda aktörer, och den innefattar enbart MKB:n. För planen av konkreta objekt görs en internremiss, där alltså inte alla aktörer och allmänheten ingår. och som dessutom har kortare remisstid än MKB:n. Nuvarande samråd strider alltså mot miljöbalken, förutsatt att det inte planeras för ytterligare ett samråd i samband med att regeringen skickar förslaget på remiss i höst.

Räknar regeringen med att nå klimatmålen?

För att nå klimatmålen i och med den ökade trafik som kommer av Förbifart Stockholm kommer det att krävas ännu större ekonomiska styrmedel för att begränsa utsläppen av koldioxid. Det i sin tur innebär att trafiken minskar, liksom att den samhällsekonomiska lönsamheten minskar enligt dagens kalkyler. I den pågående infrastrukturplaneringen är det minst sagt önskvärt att regeringen har ett sakligt ekonomiskt underlag som utgår från att klimatmålen ska nås.

1. När avser ministern att svara på Naturvårdsverkets framställan?

2. Vad avser ministern att svara på Naturvårdsverkets framställan?

3. Avser ministern att i enlighet med miljöbalkens normer initiera ett nytt samråd i samband med höstens remissomgång av Vägverkets plan för Förbifart Stockholm kompletterat med en miljökonsekvensbeskrivning av densamma?

4. Avser ministern att ta initiativ till en utredning som tittar på lönsamheten av Förbifart Stockholm under förutsättningen att nå de klimatpolitiska målen?