Fördelning av utsläppsrätter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 september 2022

Interpellation: Fördelning av utsläppsrätter

Interpellation 2006/07:440 av Bolund, Per (mp)

den 26 mars

Interpellation

2006/07:440 Fördelning av utsläppsrätter

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

EU-kommissionen underkände den 29 november 2006 förslaget till svensk nationell plan för fördelning av utsläppsrätter (NAP). Kommissionen krävde att den svenska regeringen måste komma tillbaka med en ny plan där tilldelningen minskats med ca 10 procent vilket motsvarar 2,4 miljoner ton.

Inom kort måste därför regeringen lägga fram en plan för hur man vill fördela den minskade mängden utsläppsrätter mellan basindustrin och el- och värmeproducenter. I den första fördelningsplanen fastslogs att det i första hand är inom energiproduktion som utsläppsminskningar måste göras, i andra hand ska minskningen ske från ”övriga industriutsläpp” och som en sista utväg från industriprocesser som stålindustrins kolanvändning, från kalk- och cementindustrin och från oljeraffinaderier. Principen om att prioritera processutsläpp återfinns redan i Flexmex 2-kommitténs delbetänkande 2003 och antogs i stor politisk enighet.

Anledningen till denna prioritering är att utsläppen inom tung industri är svåra att minska. På en konkurrensutsatt världsmarknad leder högre tillverkningskostnader i Europa till att tillverkningen riskerar att minska här och i stället öka i andra länder. De totala utsläppen minskar inte utan källan flyttas bara till en annan plats. Den tillverkande industrin måste därför få längre tid för att klimatanpassa sina produktionsmetoder. Spelreglerna får inte förändras med kort varsel, exempelvis från april 2007 till den 1 januari 2008.

För el- och värmeproduktion är däremot bilden en annan. Både el och värme kan lätt produceras helt utan utsläpp av klimatpåverkande gaser. Redan i dag är den största delen av Sveriges produktion av el och fjärrvärme koldioxidfri. Produktion av el och värme är inte heller konkurrensutsatt på samma sätt som den tunga basindustrin, och det finns ingen risk att produktionen av fjärrvärme flyttas till andra länder. Ökade kostnader kan därför inte slå ut den svenska produktionen av el och värme.

Neddragningen i energisektorn var betydande redan i den tidigare inlämnade fördelningsplanen; däremot fick nya fossileldade kraftvärmeverk 100 procent gratis tilldelning. Om den konkurrensutsatta industrin ska kunna hållas skadeslös är det inte möjligt att bibehålla denna linje utan utsläppsminskningen måste tas från tillkommande fossil el- och värmeproduktion.

Med tanke på de nya rönen om klimatförändringarna som kommit fram i till exempel Sternrapporten och den fjärde rapporten från IPCC samt de åtaganden Sverige gjort inom EU kan det finnas skäl att fundera på om man ytterligare bör dra ned på utsläppen inom handelssystemet. En möjlighet att minska utsläppen kan vara att regeringen inte delar ut samtliga utsläppsrätter man har rätt till enligt kommissionens fördelning.

Jag vill därför fråga ministern:

1. Avser ministern att i förslaget till ny svensk fördelningsplan (NAP) följa de principer som samtliga politiska partier ställt sig bakom, om att minskningen av tilldelade utsläppsrätter helt ska göras inom befintlig och tillkommande el- och värmeproduktion och inte inom tung basindustri?

2. Kan ministern tänka sig att inte dela ut samtliga utsläppsrätter som Sverige tilldelats utan hålla inne med en andel för att uppnå en större klimateffekt i handelssystemet?