Förseningar i tågtrafiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2008

Interpellation: Förseningar i tågtrafiken

Interpellation 2008/09:149 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november

Interpellation

2008/09:149 Förseningar i tågtrafiken

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Allt fler personer vill resa miljövänligt och därför åka tåg. Det är framför allt arbetsresorna i Mälardalen som har ökat i antal under senare år. Ett stort problem i sammanhanget är de kraftiga förseningar som resenärerna har drabbats av under en lång tid nu. Förseningarna finns i både pendel- och fjärrtrafiken och har skapat stor irritation hos de resande. Eftersom punktlighet är ett av de viktigaste kraven som resenärerna ställer för kollektivtrafiken kan man befara att fler väljer bilen eller flyget om förseningarna får fortsätta.

Anledningen till situationen är i huvudsak bristande spårkapacitet. I väntan på investeringar i Mälardalen och runt Stockholm har Banverket, SJ och SL beslutat om ett åtgärdspaket för att minska störningarna och få trafiken att flyta bättre.

För Banverkets del handlar det i första hand om byggande av spår, plattformar och växlar men också om relativt enkla åtgärder som bättre information och röjning av växtlighet utefter spåren.

SJ har åtagit sig, utöver vissa investeringar som ombyggnad av vagnar, att genom exempelvis bättre rutiner för trafikledning och utbildning av lokförare och ombordpersonal minska störningarna i trafiken.

Detta åtgärdspaket har lett till att förseningarna har minskat något men de ligger fortfarande på en alldeles för hög nivå. Exempelvis uppgick förseningarna i SJ:s regionaltrafik i Mälardalen i augusti till 180 timmar. I oktober var fyra av tio X 2000-tåg försenade, något som leder till förseningar i den lokala och regionala tågtrafiken.

Situationen i järnvägstrafiken är oacceptabel och kräver snabba åtgärder. Utöver tidigare anslag till underhåll behövs det nya investeringar för att förbättra punktligheten. Med tanke på den nu kraftigt ökande arbetslösheten skulle detta även bidra till högre sysselsättning.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet:

1. Är statsrådet nöjd med hittills vidtagna åtgärder när det gäller att öka punktligheten i järnvägstrafiken, eller hur bedömer statsrådet dem?

2. Avser statsrådet att av arbetsmarknadspolitiska skäl ta initiativ till att anslå ytterligare medel till underhåll av spår och andra anläggningar?

3. Vilka övriga åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska de kraftiga förseningarna i järnvägstrafiken i landet?