Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 augusti 2022

Interpellation: Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

Interpellation 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:375 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

av Tina Ehn (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Vättern en viktig vattentäkt!

Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners vattentäkter. Kommuner som Jönköping, Skövde, Skara och Falköping tar vatten direkt från sjön. Linköping tar sitt vatten indirekt från sjön efter att det passerat Motala ström.

Natura 2000

Inom den europeiska gemenskapen är ett antal livsmiljöer och arter utpekade att vara av hela gemenskapens intresse och ansvar. Det gäller miljöer som är ovanliga, eller miljöer som är hotade på något sätt. Det gäller även miljöer som är gränsöverskridande och behöver större skyddsnät än vad en nation ensam kan åstadkomma. Dessa miljöer är införda i ett nätverk som benämns Natura 2000. Vättern är utpekad som ett sådant Natura 2000-område.

Runt Vättern, och det aktuella området, finns en fantastiskt fin miljö, som i dag ger stora värden och upplevelser för människor i närområdet. Även en stor potential för en utvecklad varsam turism är möjlig.

I området finns jordbruksföretag med djurbesättningar, företag som ser sig som en del av en viktig näring i Sverige. Det är något som regeringen och landsbygdsministern genom sin uttalade politik för matlandet Sverige sägs stå för.

I höstas kallade Försvarsmakten till ett samrådsmöte med boende i området. Strax därefter bildades Aktionsgruppen bevara Vättern och Breviksbygden. Protesterna mot försvarets planerade utökade verksamhet blev starka. Likt ärendet om de utökade verksamheterna i Göteborgs södra skärgård ställer man sig frågan hur det kommer sig att försvarets intressen går före riskerna för den totala miljöns belastning och människors visioner om sin bygd.

Försvarets verksamheter planerar för utökade skjutningar i sjön Vättern. Planerna innebär att man vill skjuta mot mål i sjön 80 dagar per år mot att man tidigare haft tillstånd för 20 dagar per år.

Stora mängder av ammunition av olika slag kommer att användas liksom raketer och bomber med upp till hundratalet kilo aktivt sprängmedel. Skjutningar från främmande makters flygvapen planeras också.

Försvarsmakten har begärt tillstånd om att förbruka nästan 6 000 kubikmeter flygfotogen vid Karlsborgs flygplats, från tidigare ca 193 kubikmeter 2009. Den totala bränsleanvändningen väntas dock bli betydligt högre då flera stridsflygplan tankas på sina hemmabaser.

Vad det gäller blytillförsel från skjutningar är tillförseln i dag cirka sex ton per år.

Ljudnivåerna

Karlsborgsbygden riskerar även kraftiga bullerstörningar vilka kan skada såväl lantbruket, friluftslivet i bygden som boendemiljöer samt djurlivet.

Det är svårt att förutse vilka de hot är som kan komma att skapa konflikter i framtiden, men många ser nog de faktiska framtida hoten knutna till försörjning med mat, energi och friskt vatten. Dessa resurser riskerar att bli en bristvara och kanske avgörande för framtiden.

Detta ställer frågan än mer på sin spets, om det är försvaret som genom sin verksamhet blir delaktigt i en försämrad miljö runt Vättern som framför allt vattentäkt, men också för dem som i dag är med och bidrar till matproduktion och en vacker miljö.

Den 24 mars 2011 kunde man läsa följande på regeringens hemsida:

”Regeringen har idag beslutat att utse 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden. Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000.

– Våra Natura 2000-områden är mycket värdefulla och innehåller stora delar av våra mest skyddsvärda miljöer. Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta att för att skydda Vätterns unika vattenkvalitet?

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att en samlad miljöprövning, som väger samman alla de synpunkter och de samlade effekter som kan tänkas bli av den av försvaret planerade utökade verksamheten, kommer att ske?

Vad avser miljöministern med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd?