Fortsatt skattebefrielse för biogas

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 7 mars 2023

Interpellation: Fortsatt skattebefrielse för biogas

Interpellation 2022/23:199 av Johan Löfstrand (S)

Interpellation 2022/23:199 Fortsatt skattebefrielse för biogas

av Johan Löfstrand (S)

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Den europeiska energikrisen visar bland annat på Europas sårbarhet på energiområdet. Med det stora importberoende av energi som EU har blir det särskilt tydligt hur viktiga de energiresurser som finns inom unionens gränser är.

Samtidigt måste vi möta klimatutmaningen genom att ställa om bland annat energi- och transportsektorerna från fossilt till förnybart. Biogas är en av komponenterna i denna omställning. Biogas producerad av avfall eller gödsel har extremt goda klimatprestanda då produktionen dels minskar spontanrötning som emitterar metangas till atmosfären, dels ersätter fossila bränslen inom transportsektorn och industrin.

Biogasen har sedan länge haft skattebefrielse i Sverige. I juni 2020 godkände EU-kommissionen fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol i Sverige för perioden 2021–2030. Denna skattebefrielse har nu förklarats ogiltig i en dom från tribunalen den 21 december 2022.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft. Innan domen gör det har parterna i målet två månader (från och med den 21 december) på sig att överklaga till EU-domstolen. Sverige har intervenerat i frågan och har därmed också möjlighet att överklaga domen.

En avskaffad skattefrihet för biogas med en retroaktiv återbetalningsskyldighet riskerar att slå ut svenska biogasproducenter samt att företag och konsumenter går tillbaka till fossila alternativ. Dessutom skulle det skapa en helt ologisk situation där den förnybara biogasen skulle belastas med samma koldioxidskatt som fossilgas. Detta skulle ge en prisökning på 20 procent vid de tankställen som säljer ren biogas utan koppling till naturgas.

På en skriftlig fråga svarar statsrådet Svantesson att regeringen fortsatt analyserar för- och nackdelar med att överklaga domen. Statsrådet svarar vidare att regeringen är angelägen om att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

  1. På vilket sätt avser ministern att inom sitt ansvarsområde stärka biogasens ställning om nu biogasens skattebefrielse försvinner?
  2. Vilken analys gör ministern kring domen och eventuella spridningseffekter till andra skattenedsättningar på exempelvis biooljor och har ministern för avsikt att agera för att minska eventuella effekter?