Forum för småföretagarforskning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Forum för småföretagarforskning

Interpellation 2005/06:146 av Larsson, Maria (kd)

den 29 november

Interpellation 2005/06:146 av Maria Larsson (kd) till näringsminister Thomas Östros (s)

Forum för småföretagarforskning

Forum för småföretagsforskning (FSF) har sedan starten 1994 byggt upp ett kraftfullt och väl fungerande nätverk mellan forskning om småföretag och entreprenörskap, policy-makers och företag och deras organisationer. Man ordnar personliga möten, och man gör det över hela Sverige, till exempel Entreprenörskapsveckan som nu samlar nära 1 000 deltagare på olika orter, en kraftig ökning från drygt 500 för fem år sedan. Småföretagsdagarna i Örebro samlar drygt 500 deltagare, mot 300 fem år tidigare. Sammanlagt ordnade FSF 48 konferenser och seminarier under 2004, mot 17 stycken 1999.

Sedan starten har FSF också bedrivit policyrelevant forskning, och 48 projekt har avslutats sedan starten medan 14 pågår. Forskningen har nyligen organiserats om i fyra större program. FSF:s vetenskapliga råd möts två gånger per år och har 55 medlemmar, alla professorer och docenter inom området i Sverige.

FSF är en stiftelse med säte i Örebro, och huvudkontoret ligger i Örebro, på Örebro universitets campus. År 2005 har även ett Stockholmskontor startats, i Företagarnas lokaler och med stöd av också KTH, Nutek, Svenskt Näringsliv och Vinnova.

Verksamheten väcker alltmer respekt också internationellt. Sedan 1996 delas ett forskarpris ut, The FSF-Nutek International Award på 450 000 kr, och mottagarna ingår tillsammans med andra ledande forskare och personer från till exempel EU-kommissionen i FSF:s internationella råd, som har totalt 23 medlemmar och som möts två gånger per år, i Sverige och i Bryssel. FSF har rådgett kommissionen. Vidare har FSF (ensam och i samarbete med andra) arrangerat tre världskongresser i Sverige, och delar ett Brysselkontor som bland annat arrangerar gemensamma seminarier med ITPS och Nutek. Nu är det aktuellt att bygga upp nätverk i kanske tio EU-länder med FSF som modell. Diskussioner sker med EU-kommissionen och fler än tio länder. Ett första gemensamt möte har hållits i Bryssel i oktober 2005, varvid bland annat överenskoms att FSF tills vidare är ”projekthus” och en tidtabell för arbetet drogs upp.

I forskningspropositionen nämns FSF, liksom på flera ställen i budgetpropositionen där FSF bedöms på följande sätt (s. 41):

”Stiftelsen Forum för Småföretagsforskning (FSF) har under året väl levt upp till sin ambition att vara den ledande nätverksorganisationen i Sverige för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. FSF:s verksamhet bidrar på ett positivt sätt till policyutvecklingen rörande småföretags- och entreprenörskapsfrågor på regional, nationell och europeisk nivå.”

Verksamheten @ dock inte det internationella engagemanget @ har på Nuteks uppdrag utvärderats. Verksamheten får mycket goda vitsord, men också viktiga förslag till förbättringar. Utvärderingen uttrycker dock åsikten att FSF:s stiftelsestadgar skulle förhindra att FSF engagerar sig internationellt, en åsikt som FSF inte delar. Ändamålsparagrafen säger:

”Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och informationsspridning om småföretagens förutsättningar att bidra till näringslivets dynamik. Vidare skall stiftelsen utgöra en länk mellan forskning och beslutsfattande på nationell, regional och lokal nivå.”

Styrelsen (som tillsätts av Örebro universitet) har av stiftarna fått förtroendet att avgöra vilka verksamheter som ska drivas för att gagna ändamålet (formellt genom att en enig styrelse kan ändra de paragrafer som stadgar om verksamhetens innehåll).

Vidare anser utvärderingen att FSF entreprenöriella agerande skulle vara ett problem, bland annat med hänsyn till kommande generationsskiftesproblematik @ en helt obegriplig synpunkt, eftersom småföretag i Sverige dagligen hanterar denna problematik. Om det internationella engagemanget skriver en medlem av Internationella rådet:

”The Swedish government and the FSF team have created a unique and much needed gem they undoubtebly have all the reason to be proud of.”

FSF:s verksamhet är av stort värde för Sveriges utveckling, speciellt som aktiviteter genomförs över hela Sverige. FSF:s verksamhet ger också Sverige betydande uppmärksamhet internationellt, och genom FSF kan Sverige göra en viktig insats i EU. Svenska staten bör fortsatt och långsiktigt stödja FSF:s verksamhet, och helst öka stödet. Organisationsformen och dess ”passning” till vad departement och myndigheter är vana vid får inte vara avgörande för statens stöd till verksamheten. Då det kommit till min kännedom att budgetnedskärningar planeras vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Avser statsrådet att förändra medelstilldelning kommande verksamhetsår till Forum för småföretagsforskning?