Förvaring av hjälpmedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2021

Interpellation: Förvaring av hjälpmedel

Interpellation 2020/21:716 av Lars Beckman (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:716 Förvaring av hjälpmedel

av Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det har nu gått mer än tre månader sedan socialministern besvarade min interpellation Rullstolsgarage (interpellation 2020/21:293), varvid ministern utlovade att agera för att tillse att funktionsnedsatta återfår sin rätt att delta i samhället på likvärdiga villkor. Boverket har som tillsynsmyndighet ansvar för lagen om bostadsanpassning. De har därmed också ett stort ansvar för återupprättande av ett praktiserande som överensstämmer med lagens ursprungliga syfte. Boverket har agerat aktivt för avlägsnande av ”rullstolsgarage” som bostadsanpassning i ett utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) trots praxis i närmare 25 år. De gör det i strid med lagstiftningen, som tydligt pekar på ett kommunalt ansvar för förvaring. Regionen genom Hjälpmedelscentralen ställer ett absolut krav på förvaring i låsbart och frostfritt förråd för utlämnande av förskriven elrullstol.

Direkt efter ovan nämnda debatt utkom Boverket med en skrivelse med följande lydelse:

”När förråd pekas ut i propositionen som ett exempel på en bidragsberättigande åtgärd vid ett bostadsbyte blir slutsatsen att regeringens avsikt varit att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas för förråd även när ansökan inte görs i samband med ett bostadsbyte. Det framgår inte av propositionen vilken typ av förråd regeringen syftar på när den skriver enklare förråd.”

Med andra ord har Boverket, som tillsynsmyndighet, uppenbarligen inte varit medveten om att hundratals garage beviljats årligen till funktionsnedsatta under 25 års tid, vilket förefaller anmärkningsvärt.

Som socialministern redan upplysts om hamnar den funktionsnedsatte i ett närmast rättslöst tillstånd och berövas sin rätt till deltagande i samhället på likvärdiga villkor. Det är inte rimligt att den sökande ska drabbas av motsatsförhållanden mellan kommun och region och att det ska ligga som grund för att utestängas och diskrimineras från rätten till ett självständigt liv i eget boende. Värst drabbas boende i flerfamiljshus och inom allmännyttan, där förvaringsmöjlighet ofta saknas. Att utreda frågan är en självklarhet, men problemet måste åtgärdas omedelbart då konsekvensen för enskilda är helt oacceptabel.

I den tidigare debatten uttryckte socialministern att förvaring är ett självklart kommunalt ansvar och att det vi ser är ett orimligt moment 22. Vidare att det är helt orimligt att du ska få ett hjälpmedel men inte hjälp att förvara det. Vad har hänt sedan dess? 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

1. Avser ministern att verka för ett förtydligande och tilläggsdirektiv så att Boverket eller andra myndigheter förstår att förvaring ska tillses?

2. Har ministern haft kontakt med SKR för att säkerställa att de personer som behöver rullstolsgarage får det?

3. Vilka övriga åtgärder har ministern vidtagit, eller avser ministern att vidta, för att adekvata hjälpmedel med tillhörande förråd ska kunna förskrivas till de personer som är i akut behov av dessa?