Framtiden för Sjöfartsverket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 mars 2020

Interpellation: Framtiden för Sjöfartsverket

Interpellation 2019/20:337 av Anders Hansson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2019/20:337 Framtiden för Sjöfartsverket

av Anders Hansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Sjöfartsverket bidrar till säker sjöfart genom att lotsa fartyg, bryta is, rädda liv och erbjuda navigationsstöd till de fartyg som rör sig i våra farvatten.

Då Sjöfartsverket är ett av tre kvarvarande så kallade affärsverk, det vill säga affärsdrivande verk i statlig ägo, finansieras detta i huvudsak av avgifter, externa intäkter och till mycket liten del av anslag. Följaktligen måste Sjöfartsverket, i syfte att finansiera sin verksamhet, ta ut avgifter från svensk sjöfart. Balansgången är viktig då svensk sjöfart konkurrerar på den internationella marknaden, och avsevärt högre avgifter än andra länder på sjöfart i Sverige föranleder en svår konkurrensnackdel.

Sjöfartsverkets ekonomi har de senaste åren varit synnerligen hårt påfrestad och såväl farledsavgifter som lotsavgifter har höjts åtskilligt den senaste tiden. Detta till trots uppnår Sjöfartsverket inte på långt när de av riksdag och regering uppsatta ekonomiska målen, till exempel en soliditet på 25 procent. Prognosen ser mycket dyster ut, och besparingar och fortsatta avgiftshöjningar är att befara.

Moderaterna har önskat en bred översyn såväl av Sjöfartsverkets organisations- som dess finansieringsmodell, men någon sådan vill inte regeringen tillsätta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Ämnar ministern ta några initiativ till en översyn av Sjöfartsverkets organisations- och finansieringsmodell i syfte att säkerställa verkets ekonomi och i förlängningen svensk sjöfarts konkurrenskraft gentemot andra länders?