Gävle hamn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 februari 2003

Interpellation: Gävle hamn

Interpellation 2002/03:142 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 28 januari

Interpellation 2002/03:142

av Ragnwi Marcelind (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Gävle hamn

I en interpellationsdebatt med Ulrica Messing den 15 oktober diskuterades framtiden för Gävle hamn. Då fanns optimism över att Gävle kommun samma dag tecknat kontrakt med PMS och Cliffstone. Hela affären har senare visat sig vara ett stort fiasko. Gävle kommun är tillbaka på ruta ett.

Gävle hamn har stor betydelse för näringslivet i ett område som sträcker sig över Gävleborg, Dalarna och Uppland och är således främst att betrakta som en regional hamn. Allt tyder nu på att det regionala intressentområdets utbredning ökar i framtiden. Gävle hamn har stor strategisk betydelse för nya företagsetableringar i Gävleregionen. Ett stort japanskt företags val att göra sin nyetablering, en trähusfabrik, just i Gävle, avgjordes till stor del av närheten till Gävle hamn.

Flygbränslet till Arlanda kommer i fortsättningen troligtvis att fraktas via Gävle hamn. Uppsala och norra Storstockholmsregionen kommer i en nära framtid att ha stort behov av en välfungerande Gävle hamn.

Gävle hamn har således stor betydelse för näringsliv och arbetsmarknad i Gävleregionen, men nyttan av hamnen är vidare än så. Hamnen behövs för en större region. Därför bör staten gå in och ta ett ekonomiskt ansvar för dessa investeringar i en infrastruktur som behövs för utvecklingen av hela Gävleregionen. För att svara mot de krav som ställs på hamninfrastruktur och säkerhet krävs investeringar i storleksordningen 200 miljoner kronor i Gävle hamn de närmaste åren. Därutöver måste farleden in till Gävle rätas upp, breddas och fördjupas för att motsvara Sjöfartsverkets krav på säkerhetsmarginaler. Insatserna för att förbättra farleden beräknas kosta ca 200 miljoner kronor.

Gävleregionen har stora problem på arbetsmarknaden. 9 % av gävleborna är arbetslösa eller satta i program för att komma ut på arbetsmarknaden. I Hans Karlssons rapport (N2001/4891/A) beskrevs att situationen på arbetsmarknaden är sämre i Gävle än i andra drabbade orter som Linköping och Kumla. Den öppna arbetslösheten är högre i Gävle än i landet som helhet. I rapporten angavs att Gävle tillhör en region med omfattande omställningsproblem. Rapporten förväntades leda till långsiktiga förslag och satsningar i syfte att genom statligt stöd stärka regionens och kommunens utveckling.

Gävle kommun redovisade i april 2002 till regeringen, med anledning av Hans Karlssons rapport, ett konkret förslag om satsningar bland annat i Gävle hamn och farleden till hamnen. Från näringslivet finns flera mycket intressanta planer på etableringar i Gävle. Dessa förutsätter dock en fungerande och modern hamnanläggning. Det behövs förutom privata investeringar även att staten tar sitt ansvar för infrastrukturen och satsar pengar på att förbättra inseglingsrännan till hamnen.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att infrastrukturen ska förbättras i Gävleregionen och utbyggnaden av inseglingsrännan till hamnen möjliggöras?

Vad avser statrådet att göra för att stödja en positiv näringslivsutveckling i Gävleregionen?