Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 22 maj 2022

Interpellation: Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:573 Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Att det kollektiva resandet ökar är viktigt för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och för att trafiken i framför allt våra städer ska fungera på ett så smidigt sätt som möjligt. Att kunna göra rätt för sig är en viktig del i resan eftersom detta möjliggör kollektivtrafikens kvalitet och utbyggnad. Ett hinder som ofta påtalas är de problem som uppstår när hela resan inte kan planeras eller betalas på ett ställe, utan olika operatörer genomför olika delar av resan. Ett steg i att rätta till detta är Samtrafikens ”Resrobot” som möjliggör länsöverskridande resor från punkt A till punkt B med flera olika operatörer däremellan men endast en portal för att lösa biljett. Arbetet initierades av kollektivtrafikbranschen efter att den förra regeringen poängterade att antingen gjorde branschen detta frivilligt eller så var politiken tvungen att gå in och lagstifta. Målet var att skapa en tydlig gemensam lösning där alla tillhandahållare av kollektivtrafiktjänster kan erbjuda sina resor till resenären och att vi som reser kollektivt därmed får en sömlös resa från början till slut.

Statsrådet har i tidigare debatter med mig på temat (Interpellation 2015/16:277) menat att beskedet om att regeringen kommer att föreslå nödvändig lagstiftning för att tvinga operatörerna att ingå och marknadsföra den gemensamma reseplaneraren/biljett- och betalplattformen kvarstår under hennes tid som infrastrukturminister. Hon har till mig framfört att åtgärder kommer att vidtas om inte branschen agerar på egen hand för att bygga vidare på projektet och marknadsföra detta till resenärerna. Detta kan ifrågasättas mot bakgrund av att antalet resenärer som känner till den gemensamma reseplaneraren/biljett- och betalplattformen är väldigt litet. Operatörerna väljer att hålla kvar vid sina respektive egna lösningar i vilka de kan välja vilka konkurrenter som får och inte får synas. Detta är särskilt problematiskt då vissa av dessa operatörer är före detta monopolister och, inför vanliga resenärer, framstår mer som neutrala institutioner än företag på en öppen marknad.

En åtgärd som statsrådet med enkelhet skulle kunna initiera en process kring för att genomföra är att tvinga alla kollektivtrafikbolag, oavsett ägare, att i sina respektive reseplanerare och biljett- och betalsystem visa samtliga övriga konkurrenter till självkostnadspris utan möjlighet att utesluta någon eller göra prioriteringar mellan hur olika bolag visas. Detta skulle snabbt förändra balansen på marknaden på ett sådant sätt att ingen längre tjänar på att hålla på sina egna system. Operatörerna skulle i stället ha mycket att vinna på gemensamma lösningar som är bra för resenärerna. Om statsrådet menar allvar med sina tidigare besked till mig i kammaren om att hon är redo att vidta nödvändiga åtgärder så är detta förslag åtminstone något som bör utredas.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

1. Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att resenärer i kollektivtrafiken ska få det enklare att planera och betala hela sin resa även om flera olika operatörer genomför olika delar av resan?

2. Hur avser statsrådet att gå vidare med sitt utfästa löfte om att göra vad som krävs för att branschen ska arbeta för fler gemensamma biljett- och betallösningar samt gemensamma reseplanerare för resenärerna?

3. Avser statsrådet och regeringen att ta fasta på det förslag som anförs i interpellationen ovan om att göra det obligatoriskt för alla kollektivtrafikoperatörer att visa konkurrenternas avgångar i sina respektive reseplanerare samt tillhandahålla biljettförsäljning för dessa avgångar?