Gynnande av biogas

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Gynnande av biogas

Interpellation 2017/18:558 av Jens Holm (V)

Interpellation 2017/18:558 Gynnande av biogas

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Biogas är en av de mest klimatsmarta energikällorna. Den kan produceras av matrester och avloppsvatten eller från restprodukter från jordbruket och skogen. Den skapar nyttor i alla led och tar tillvara både näringsinnehåll och energi som annars kan gå förlorad vid förbränning eller kompostering. Biogasen kan spela en nyckelroll i omställningen till fossilfrihet, och det finns ett brett politiskt stöd för satsningar på biogas. Ändå hämmas investeringar i biogas av osäkerhet om de framtida spelreglerna.

Det är därför väldigt positivt att det nu har skapats en branschgemensam biogasstrategi, som stöds av bland annat Avfall Sverige, Scandinavian Biogas, Energigas Sverige, Region Skåne, SSAB, Göteborg Energi, Öresundskraft och Eon. I strategin fastslås bland annat målsättningen om 15 terawattimmar biogas till senast 2030 (i dag produceras ungefär 2 terawattimmar årligen i Sverige). Målet kan endast nås om riksdag och regering fattar beslut om ytterligare åtgärder och styrmedel.

Ett steg i rätt riktning är de ökade anslag till biogasproduktion som finns anslagna i den senaste statsbudgeten. Fortfarande kvarstår dock frågetecken kring ett antal helt avgörande faktorer som påverkar den svenska biogasens framtid. År 2021 löper den svenska skattenedsättningen för biogasen ut. Det är viktigt att Sverige får fortsätta att främja biogasen skattemässigt, och man måste driva detta gentemot EU.

Svensk biogasproduktion hotas av import av dansk subventionerad biogas. Detta försvårar uppbyggnaden av en storskalig inhemsk produktion av biogas i Sverige.

Regeringen har vid upprepade tillfällen utlovat en utredning med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för biogasen, exempelvis i debattartikeln "Vi tar hotet mot svensk biogas på allvar" (Dagens Samhälle den 22 maj 2017), undertecknad av bland andra energiministern. Trots att det nu gått ett år sedan dess har ingen utredning tillsatts.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

När avser statsrådet att återkomma med besked om de långsiktiga spelreglerna för biogas?