Hållbara offentliga finanser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 11 mars 2022

Interpellation: Hållbara offentliga finanser

Interpellation 2019/20:464 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2019/20:464 Hållbara offentliga finanser

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har misslyckats med att sluta en bred migrationspolitisk överenskommelse. De stora åsiktsskillnaderna inom Socialdemokraterna och mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet omöjliggör en blocköverskridande migrationspolitik, enligt flera bedömare.

Onekligen har Sveriges stora migrationsåtagande satt press på de offentliga finanserna. I frånvaro av en överenskommelse förblir kostnaderna höga, samtidigt som det fortsätter att råda osäkerhet kring kostnadsutvecklingen.

En annan politisk fråga som regeringen tappat greppet om är den allt grövre brottsligheten. I stort sett dagligen drabbas Sverige av mycket grova brott. I parallellsamhällen frodas organiserad brottslighet och klansystem.

I vardagen upplever människor stor otrygghet när gängen gör anspråk på hela stadsdelar, och rena avrättningar sker på öppen gata. Otryggheten påverkas också av rån, inbrott och annan kriminalitet. Mest drabbade är de som utsätts för brotten. Men även vänner, familj och hela det kringliggande samhället drabbas hårt.

Vid sidan av det personliga lidandet drabbas också ekonomin av brottsligheten. De direkta kostnaderna för rättsväsen, polis och fängelseplatser är kända, men de indirekta kostnaderna riskerar att vara ännu större.

När brottsligheten kopplar grepp om hela stadsdelar försvåras eller omöjliggörs ett lokalt näringsliv. Investeringar riskerar att utebli när otryggheten är stor. För varje människa som drabbas av brott och för varje barn som rekryteras till organiserad brottslighet riskerar samhället gå miste om arbetsinsatser och belastas med kostnader för till exempel vård och socialtjänst.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson:

  1. Hur påverkar osäkerheten kring migrationspolitiken ministerns bedömning kring behovet av säkerhetsmarginaler och budgeteringsmarginaler och behovet av andra ekonomisk-politiska åtgärder i statens budget för åren framöver?
  2. Vilka offentligfinansiella konsekvenser uppskattar ministern att de samhällsekonomiska kostnaderna för brottsligheten får, och hur påverkar det ministerns avsikt att utreda frågorna ytterligare och vidta ytterligare åtgärder i den ekonomiska politiken för att eftersträva hållbara offentliga finanser?