Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 december 2008

Interpellation: Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering

Interpellation 2008/09:148 av Nilsson, Pia (s)

den 21 november

Interpellation

2008/09:148 Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Citybanan genom Stockholm är en förutsättning för fungerande tågtrafik och därmed för tillväxt och utveckling, inte bara för Mälardalen och Östergötland utan för hela landet.

Därför har berörda trafikhuvudmän tillsammans med statliga förhandlare under 2007 tecknat dels en avsiktsförklaring, dels ett avtal om finansiering av Citybanan och därmed sammanhängande järnvägsobjekt i regionen.

Avtalet innebär att de kommunala trafikhuvudmännen åtar sig att bidra med 2 miljarder kronor till finansiering av Citybanan.

Staten åtar sig att utöver Citybanan bygga två nya spår på sträckorna Barkarby–Kallhäll och Tomteboda–Barkarby, vilka är nödvändiga för att utöka kapaciteten för den regionala tågtrafiken. Dessutom åtar sig staten att förbättra punktligheten genom Banverkets del i den så kallade Kraftsamling Mälardalen.

Kraftsamlingen handlar om åtgärder på kort sikt i järnvägssystemet i Mälardalen och är enligt avtalet högt prioriterad. Den innefattar utökat förebyggande underhåll och en förstärkt felavhjälpning i kritiska och högprioriterade områden samt ett stort antal företrädesvis små investeringsåtgärder.

Staten åtar sig också att genomföra vissa infrastrukturåtgärder på kort sikt. De avser bland annat Stockholms central för att åstadkomma kortare kötider för tågen, signalåtgärder på Mälarbanan för bättre flyt i trafiken samt åtgärder i Västerås som möjliggör samtidiga tågrörelser. Dessa åtgärder ska genomföras under 2007–2010.

Situationen för den regionala tågtrafiken i Mälardalen har inte förbättrats under den senare tiden, tvärtom. Förseningar och omfattande avbrott i trafiken hör till vanligheterna, vilket utgör ett stort problem för alla berörda.

Kommuner och landsting som har åtagit sig att bidra till finansiering av Citybanan riskerar att få betala utan att få tillbaka det de avtalat om. En hel del av de avtalade åtgärderna enligt Kraftsamling Mälardalen och infrastrukturåtgärder på kort sikt har inte genomförts.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Hur kommer statsrådet och regeringen att hantera denna avsiktsförklaring och avtalet om Citybanans finansiering så att staten fullföljer sina åtaganden inom avtalad tid?