Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 maj 2022

Interpellation: Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län

Interpellation 2021/22:439 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2021/22:439 Hemställan om undantag från biotopskydd i Kalmar län

av Anders Åkesson (C)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Kalmar län är ett av Sveriges viktigaste områden för livsmedelsproduktion. Samtidigt är odlingslandskapet i delar av länet småbrutet och stenbundet, särskilt i de inre delarna och på Öland. Det innebär att det finns en mycket rik förekomst av biotoper i form av bland annat stenmurar och odlingsrösen. Det är positivt för den biologiska mångfalden och bidrar till länets unika natur- och kulturvärden, men samtidigt omöjliggör strukturen i många fall ett rationellt brukande av åkermarken. Det uppstår ett motsatsförhållande.

Det finns i delar av länet ett mycket stort behov av rationalisering för att jordbruket ska kunna fortsätta att utvecklas och bidra till målen i livsmedelsstrategin, både den regionala och den nationella. Biotopskyddet i dess nuvarande utformning riskerar att bli kontraproduktivt, genom att just de livsmiljöer som avses att skyddas försvinner om åkermarken inte längre brukas.

Länsstyrelsen i Kalmar län har därför hemställt till regeringen om undantag för odlingsrösen och grindöppningar från biotopskyddet och samtidigt informerat regeringen om en regional tillämpning för flytt av stenmurar och öppna diken. I tidigare svar från statsrådet förstår jag det som att denna hemställan bereds på Miljödepartementet. Syftet bakom hemställan är att vidmakthålla både viktiga biotoper och en fortsatt förmåga att producera livsmedel.

I Kalmar län finns just nu mot bakgrund av ovanstående samt den dramatiska kostnadsutveckling svensk livsmedelsproduktion utsätts för som följd av världsläget ett överhängande och reellt hot i att värdefull åkermark kan komma att överges, att betesdriften upphör på naturbetesmarker med höga biologiska och kulturhistoriska värden och att intresset för generationsskifte mellan lantbrukare minskar. Statens regionala företrädare, Länsstyrelsen i Kalmar län, bedömer därför att en regional tillämpning av biotopskyddet är helt nödvändig. Man menar att biotopskyddets syfte och länets rika natur- och kulturvärden kan upprätthållas även vid förändringar i enlighet med hemställan.

Den uppkomna situationen efter den ryska invasionen av Ukraina med påföljande risk för att uppemot 30 procent av den globala spannmålsproduktionen försvinner gör läget mycket akut. Just nu pågår förberedelser för innevarande odlingssäsong i södra Sverige, och inom kort kommer planeringen för vad som ska odlas 2023 och framöver att påbörjas. Utan snabba och positiva besked på länsstyrelsens hemställan riskerar vi en situation där Kalmar län i mindre omfattning än tidigare kommer att bidra till den nationella livsmedelsförsörjningen. Oavsett betraktelseperspektiv vore det mycket tragiskt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

När och på vilket sätt avser ministern och regeringen att tillmötesgå hemställan om undantag för odlingsrösen och grindöppningar från biotopskyddet i Kalmar län?