Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 februari 2015

Interpellation: Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre

Interpellation 2014/15:161 av Margareta B Kjellin (M)

Interpellation 2014/15:161 Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre

av Margareta B Kjellin (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Fallolyckor bland äldre är ett stort och växande problem. I takt med att vi lever allt längre och att äldre personer utgör en allt större andel av befolkningen innebär fallolyckorna en stor utmaning för sjukvården och omsorgen som vi måste kunna möta.

Förutom det stora personliga lidande som ett fall kan innebära för den som drabbas medför dessa olyckor givetvis även en stor kostnad för hela samhället. Det rör sig om uppemot 25 miljarder kronor som skulle kunna användas på annat sätt för att förbättra vården och omsorgen om de äldre.

Anledningarna till fallolyckor är givetvis komplexa och kräver ett ansvarstagande från såväl staten som landsting och kommuner, liksom från andra berörda aktörer. Från den tidigare alliansregeringens sida arbetade man bland annat aktivt med läkemedelsgenomgångar, bättre näringstillförsel och uppsökande verksamhet för äldre – alla åtgärder som på olika sätt kan bidra till att minimera riskerna för olyckor och bidra till allmän hälsa.

I samband med den genomlysning som Sveriges Television låtit göra tillsammans med Socialstyrelsen har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér meddelat att regeringen ska verka för att kraftigt minska antalet fallolyckor. Det är en mycket lovvärd vision som det självklart bör finnas stor politisk enighet om. Den kräver dock svar på hur en sådan handlingsplan konkret ska se ut.

Mina frågor till statsrådet Åsa Regnér är alltså:

Hur avser statsrådet att konkret gå vidare med frågan för att målet ska uppnås?

Hur ser regeringens roll ut i en sådan strategi?

Kommer kommuner och landsting att tillföras specifika resurser för att arbeta med frågan?

Hur kommer statsrådet att arbeta vidare utifrån det arbete som den förra regeringen inledde, och hade inte den numera nedlagda Äldreutredningen kunnat vara ett viktigt verktyg?