Invandrares rätt att ta erbjudna jobb

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 juni 2016

Interpellation: Invandrares rätt att ta erbjudna jobb

Interpellation 2015/16:600 av Annika Qarlsson (C)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:600 Invandrares rätt att ta erbjudna jobb

av Annika Qarlsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen uppmärksammades fallet med Syed Latif, som nekas arbetstillstånd efter prövning i migrationsdomstolen. Orsaken är att han funnit ett jobb via yrkesnätverket Linked In och att detta jobb har utannonserats via Arbetsförmedlingen. Beslutet innebär ett bakslag för alla människor, företag och organisationer som arbetar för integration av invandrare i det svenska samhället, då det står klart att jobbskapande inte är överordnat byråkrati.

Migrationsdomstolen menar att Syed inte lyckats visa att jobbannonsen på Linked In varit synlig för alla EU-medborgare. Vidare hävdas att Sverige är skyldigt att ge företräde för unionsmedborgare och att vi skulle bryta våra åtaganden gentemot EU om Syeds förfarande godkändes. Principen om gemenskapsföreträde är dock mer komplicerad än den stelbenta tillämpning som görs av svenska myndigheter.

Det första påståendet om synlighet är absurt, då det bygger på att annonser via AF automatiskt är lätt tillgängliga för alla medborgare. Det har förvisso stöd i propositionen Nya regler för arbetskraftsinvandring (prop. 2007/08:147). Regeringen bekräftar i denna att den praxis som då gällde (och fortfarande gäller), där Migrationsverket typiskt sett bedömer att platser som anmälts till AF och därför blir sökbara via EU:s platsdatabas Eures uppfyller kravet på gemenskapsföreträde.

Migrationsverkets policy är att arbetstillstånd för jobb som inte utannonserats via Eures endast kan meddelas om jobbet utannonserats på ett likvärdigt sätt, något som man inte menar är fallet med Linked In. En jämförelse mellan Eures och Linked In för jobb i Europa faller dock inte väl ut för Eures, som synes nedan.

Eures:

Lediga platser (april 2016): 1 155 000 (EU-27)

Anslutna arbetsgivare: 6 238 (EU-27) 

Inlagda cv:n: 247 000

Linked In:

Lediga platser (april 2016): 1 236 000 (8 länder*) 

Anslutna arbetsgivare: 610 000 (3 länder**), 27 000 (Sverige)

Medlemmar: >120 000 000

* Sverige, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland, Spanien

** Storbritannien, Tyskland, Sverige

Linked In är, enligt analyssajten Alexa, den 17:e mest besökta sajten i världen. Eures ligger under EU:s hemsida och kan inte analyseras separat, men enligt Alexa placerar sig Europa.eu på 839:e plats.

Mot bakgrund av webbplatsernas storlek och trafik framstår Migrationsverkets policy som obegriplig och borde förändras.

Den andra aspekten gäller frågan om gemenskapsföreträde. I Sverige har denna kommit att tillämpas mekaniskt, och justitie- och migrationsministern har slagit fast att vi är skyldiga att tillämpa reglerna på grund av vårt EU-medlemskap. Det är en överförenkling.

Gemenskapsföreträdet brukar beskrivas som politiskt, men inte juridiskt, bindande. Däremot förväntas medlemmarna följa den i enlighet med lojalitetsprincipen (Ds 2007:27). Utrymmet att tolka den är därmed förhållandevis stort, även om Sverige är skyldigt att ge företräde åt unionsmedborgare. Det förefaller dock orimligt att denna princip i Sverige kommit att tolkas som att endast arbeten som utannonserats via AF skulle vara i enlighet med våra åtaganden.

Jag vill mot denna bakgrund fråga justitie- och migrationsministern följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Migrationsverkets tillämpning av gemenskapsföreträdet inte ska diskriminera dem som finner jobb via andra publika jobbsajter än Arbetsförmedlingens?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att svenska myndigheter inte tillämpar gemenskapsföreträdet i större utsträckning än vad som är nödvändigt utifrån lojalitetsprincipen?