Israels annektering av mark på Västbanken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 augusti 2022

Interpellation: Israels annektering av mark på Västbanken

Interpellation 2007/08:192 av Ohly, Lars (v)

den 20 november

Interpellation

2007/08:192 Israels annektering av mark på Västbanken

av Lars Ohly (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Enligt internationella lagar är det förbjudet att förflytta egen befolkning till ockuperad mark. Trots detta bor det i dag närmare 460 000 israeliska bosättare i de ockuperade palestinska områdena. Efter den andra intifadan började Israel dessutom bygga den mur på Västbanken som av den internationella domstolen i Haag har fastslagits strider mot folkrätten eftersom den till 80 procent ligger på ockuperad mark.

Bosättningarna, muren och den senaste utvecklingen i Gaza, dit Israel nu också har brutit bränsleleveranserna, hindrar redan i dag den civila palestinska befolkningen från att leva sina dagliga liv på ett acceptabelt sätt. Nyligen framkom att Israel har beslutat annektera ett område som utgör 12 procent av den ockuperade Västbanken. Det handlar om 110 hektar mark mellan Jerusalem och storbosättningen Maale Adumim, där det bland annat ingår mark från fyra palestinska byar som kommer att bli helt isolerade när de omringas av den israeliska muren.

Syftet med annekteringen är att bygga en ny väg, 3 500 bostäder samt ett industriområde. Det enda vägbygget syftar till är att sörja för en alternativ väg för palestinierna inom det så kallade E 1-området. På detta sätt kommer palestinier som rör sig på Västbanken i framtiden att tvingas runt den israeliska bosättningen. Annekteringen och förstörelsen av palestinsk mark tjänar alltså inget som helst militärt syfte.

Flera bedömare menar att det är högst troligt att annekteringen görs just nu med syfte att hinna så långt som möjligt med utvecklingen på Västbanken före det stundande toppmötet mellan premiärminister Ehud Olmert och president Mahmoud Abbas i USA. Israel har helt enkelt bråttom att bygga på Västbanken innan någon stoppar dem.

Bosättningarna och byggandet av muren är båda handlingar som bryter mot internationella lagar och utgör allvarliga hinder för att nå en hållbar fred i området. Israels senaste amputation av palestinsk mark inkräktar starkt på det palestinska självbestämmandet och förhindrar en fredlig utveckling och en stark självständig palestinsk stat. Resultatet blir i stället ett tudelat Västbanken, med en nordlig och en sydlig del, som omöjliggör en fredlig utveckling.

Mot detta måste Sverige agera, som självständigt land och som en del av EU. Sverige måste tydligt försvara det palestinska folkets fundamentala rättigheter. Som enskild stat är vi skyldiga att aktivt agera mot brott som begås mot fjärde Genèvekonventionen. Enligt FN:s resolution 2625 har vi dessutom som enskild stat skyldighet att verka för att principen om alla människors lika rättigheter och värde efterlevs.

Som medlem i EU måste Sverige driva på för att Europeiska unionens riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt följs. Sverige måste helt enkelt agera för att sätta stopp för dessa övergrepp på civila palestinier.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Israels brott mot fjärde Genèvekonventionen upphör?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Europeiska unionens riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt följs?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Israels annektering av palestinsk mark upphör?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Israels olagliga bosättningar och byggande av muren avvecklas?