Klimatlagen och mobilitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 juni 2019

Interpellation: Klimatlagen och mobilitet

Interpellation 2018/19:211 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2018/19:211 Klimatlagen och mobilitet

av Lars Beckman (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Enligt klimatlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Som etappmål på vägen dit ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg som ingår i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, minska med 70 procent senast år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2010.

Trafikverket presenterade nyligen ett pm om vägtrafikens koldioxidutsläpp 2018. Biltrafiken har enligt Trafikverket haft ungefär samma utsläpp medan utsläpp från tung trafik ökat något de senaste åren.

Trafikverket skriver i sitt pm om hur utsläppsmålet ska nås genom tekniska åtgärder på fordon och bränslen samt att det kombineras med en minskning av personbilstrafiken på 10–20 procent till 2030 jämfört med 2010.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Hur ser ministern på förutsättningarna för mobilitet oavsett transportslag i hela landet?
  2. Avser ministern att ge Trafikverket i uppdrag att kartlägga hur mobiliteten i hela landet kan säkerställas, även i områden där det finns begränsningar i kollektivtrafiken efter 2030? 
  3. Kommer ministern att vidta några åtgärder för att de som är i behov av personbil fortsatt kommer att ha den möjligheten under rimliga förutsättningar?