kraftvärmens förutsättningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 13 oktober 2022

Interpellation: kraftvärmens förutsättningar

Interpellation 2003/04:528 av Larsson, Maria (kd)

den 18 maj

Interpellation 2003/04:528

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om kraftvärmens förutsättningar

I december förra året tog riksdagen ett efterlängtat beslut om att införa beskattningsregler för kraftvärmeindustrin som motsvarar beskattningen av industriellt mottryck.

Trots att man tagit dessa steg mot en normalisering för kraftvärmen så är läget mycket oklart för dem som överväger att investera i ny kraftvärme. I Flex-Mexdelegationens senaste förslag föreslås att koldioxidskatten ska tas bort för alla anläggningar utom inom värmeproduktionen. Här föreslås alltså en återgång till missgynnande förhållande för kraftvärmen.

Likaså att fördelningen av utsläppsrätterna drabbar kraftvärmeindustrin hårt och skapar kontraproduktiva incitament, både samhällsekonomiskt och miljömässigt. Enligt tidigare signaler skulle fördelningen ske så att effektiva anläggningar skulle främjas. Nu utarbetas i stället en fördelningsplan där kraftvärmesektorn hanteras som en restpost.

Det gör till exempel att det gaskombikraftverk, Ryaverket, som håller på att byggas i Göteborg tilldelas endast 60 % av de förväntade utsläppen för året 2007 som beräknas bli det första året med full effekt. Resten måste alltså köpas upp vilket ställer hela projektkalkylen i helt nytt ljus. Om Ryaverket hade placerats i Danmark hade tilldelningen blivit 91 %, i Finland 100 % och i Tyskland 124 % under den första handelsperioden. Sveriges regering utsätter med andra ord svensk kraftvärmeindustri för en utländsk konkurrens på ojämna villkor. En utbyggnad av kraftvärmen planeras på flera håll i Sverige, men denna utbyggnad är beroende av att statsmakten ger energiföretagen stabila spelregler.

Hur avser ministern att skapa rimliga konkurrensvillkor för kraftvärmen?