Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 17 augusti 2022

Interpellation: Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning

Interpellation 2008/09:418 av Nihlén, Thomas (mp)

den 17 mars

Interpellation

2008/09:418 Lex Gulli mot felaktig läkemedelsanvändning

av Thomas Nihlén (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Frågan om felaktig läkemedelsanvändning har under det senaste året uppmärksammats i dagspress, fackpress och tv vid ett stort antal tillfällen. Att detta är ett stort samhällsekonomiskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt problem är de flesta överens om. Problemet är känt sedan många år tillbaka men det har inte skett några märkbara förbättringar trots att medvetenheten är relativt stor och ett antal åtgärder har satts in.

Felaktig läkemedelsanvändning kan innebära att en patient fått fel läkemedel, fel dosering, ett onödigt läkemedel eller bristfällig uppföljning av behandlingen. Detta kan leda till problem, allvarliga biverkningar, sjukdom och ibland även död för patienten. Vi vet i dagsläget inte hur många människor i Sverige som drabbas och vilka orsakerna är, och inte heller exakt hur stor den totala samhällskostnaden är.

Uppskattningar som finns talar dock för att kostnaderna för den felaktiga läkemedelsanvändningen ligger på 25–30 miljarder och att det är hundratusentals patienter som drabbas av problem och sjuklighet och kanske tusentals som avlider av läkemedelsrelaterade orsaker.

Problemet finns i alla åldersgrupper, men den grupp som är särskilt utsatt är äldre människor. Särskilt uppmärksammat var fallet Gulli Johansson som lyftes fram i SVT:s program Uppdrag granskning förra året. Gulli Johansson hade fått läkemedelsbehandling utifrån symtom som tolkats fel. Hon blev bedömd dement utan att vara det. När hon en dag var för dålig för att kunna ta sina läkemedel piggnade hon till remarkabelt och hela kedjan av missbedömningar rullades upp. Hon hade då förlorat elva år av sitt liv.

Många äldre får tio eller fler läkemedel per dag och var fjärde patient är ordinerad direkt olämpliga eller farliga läkemedel. Ca 20 procent av alla äldre som läggs in akut på sjukhus har drabbats av biverkningar av olika läkemedel.

Omkring 45 000 personer över 75 år fick förra året antipsykotiska läkemedel. Dessa läkemedel är tänkta för psykossjukdomar, som schizofreni, men de allra flesta äldre som får antipsykotiska läkemedel är dementa.

En tredjedel av alla Sveriges gamla dementa drogas med antipsykotisk medicin. Trots att forskningen visar entydiga resultat – att dementa patienter som får dessa läkemedel löper tre fyra gånger högre risk att dö eller skadas.

Bristen på en patientsäker och kvalitetssäkrad läkemedelsbehandling till våra äldre utgör ett direkt hot mot ett värdigt och tryggt åldrande i dagens Sverige.

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping gjorde 2005 i ett projekt en analys över läkemedelsbehandlingen av knappt 300 äldre patienter i Östergötland, Kalmar och Jönköping. Resultatet presenterades i en rapport där slutsatsen var att det fanns allvarliga brister och att felbehandlingar med läkemedel var vanligt förekommande.

Samma typ av analys gjordes även 2008 i form av en uppföljningsrapport som nyligen publicerades. Resultaten är anmärkningsvärda eftersom det konstateras att felbehandlingarna har ökat, antalet läkemedel per patient har ökat, förskrivningen av lugnande och sömnläkemedel har ökat, antalet D-interaktioner har ökat samt att dubbelanvändningen av läkemedel mer än fördubblats.

Miljöpartiet har i riksdagen framfört ett stort antal förslag på konkreta åtgärder för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen till våra äldre. Ett av dessa är att införa en lex Gulli som en utvidgning av dagens lex Sarah. Med Gulli Johanssons situation i minnet skulle det behövas en tydlig skyldighet att anmäla om man misstänker att någon drabbats av felaktig läkemedelsanvändning som leder till läkemedelsvanvård. Detta är något som även Gulli Johansson framfört att hon önskar.

Jag vill därför fråga socialministern:

1. Med anledning av den senaste rapporten från Socialstyrelsen om felaktig läkemedelsanvändning till äldre undrar jag om ministern har skaffat sig heltäckande kunskaper och fakta om hur stort detta problem är på riksnivå, eller om ministern avser att ta fram fakta.

2. Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att motverka de problem som Socialstyrelsens rapport redovisar, i form av försämringar av läkemedelsbehandlingen till våra äldre?

3. Avser ministern att ta initiativ till att skärpa lagstiftningen genom att införa lex Gulli mot läkemedelsvanvård i vården?