Mobila rullstolsgarage

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 januari 2022

Interpellation: Mobila rullstolsgarage

Interpellation 2021/22:228 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:228 Mobila rullstolsgarage

av Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Många personer med särskilda behov sitter sedan december 2020 inlåsta i sina hem runt om i Sverige då de inte får tillgång till de hjälpmedel som har förskrivits och som de har rätt till.

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slog fast att de mobila rullstolsgarage som tillhandahållits under 25 år inte längre är att anse som bostadsanpassning lämnar de flesta hjälpmedelscentraler inte ut elrullstolar och elskotrar om det saknas möjlighet till låsbart och frostfritt utrymme med laddningsmöjlighet. Frågan drevs aktivt mot exkludering från bostadsanpassningsbidrag av tillsynsmyndigheten Boverket samt SKR, som i separata inlagor till HFD tydliggjorde sin uppfattning att bidrag till förvaring i specialgarage skulle upphöra. De gjorde det väl medvetna om konsekvenserna, att det varit en vedertagen lösning under 25 år samt framför allt vetskap om den totala avsaknaden av alternativa lösningar.

I grunden finns en konflikt mellan region och kommun om vem som ska bekosta hjälpmedlen. Därmed har SKR också ett särskilt ansvar då de själva tagit aktiv ställning i frågan utan alternativ lösning. Socialministern upplystes om detta mycket tydligt redan i januari 2020 och har svarat att kontakter tagits med SKR för att lösa situationen. Det har nu snart gått 12 månader, och allt fler människor sitter instängda i sina hem utan möjlighet att delta i samhället. Detta strider i allra högsta grad mot funktionshinderspolitiken och FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning och hör definitivt inte hemma i den välfärd som regeringen säger sig värna om. I en tidigare interpellationsdebatt med mig i ämnet klargjorde ministern att det skulle komma en lösning – då i närtid när debatten skedde.

Varför har inte socialministern tillsett att dessa människor fått hjälp genom en övergångsregel efter den märkliga domen? I stället har det enda svaret varit att SKR arbetar med frågan samt en tillsatt utredning gällande bostadsanpassningslagen som helhet. En utredning som i sig är självklar då nedgången och nedmonteringen av bostadsanpassning som pågått de senaste åren är mycket tydlig och uppenbar. Att tillsätta en generell utredning gällande lagen om bostadsanpassning som ska slutföras till 2023 hjälper inte de människor som nu sitter instängda.

Vi talar om de allra sköraste i samhället och framför allt alla dem som har sin bostad i flerfamiljshus inom till exempel allmännyttan, där de saknar möjlighet att påverka förvaringsmöjligheten.

I en skriftlig fråga inlämnad till den tidigare regeringen frågade jag vad ministern ämnar göra för att omgående lösa den akuta situationen för alla de människor som nu sitter instängda i sina hem och som är i behov av hjälpmedel och bostadsanpassning. Svaret var att regeringen har gett Boverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder, om de i lagen om bostadsanpassningsbidrag finner hinder för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden. Förhållandet mellan bostadsanpassningsbidrag och förskrivning av hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen ska särskilt belysas. Boverket kan lämna förslag på ändringar i nämnda lag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

När kommer ministern att agera genom att lägga fram förslag till ny lagstiftning till riksdagen för att lösa den akuta situationen för alla de tusentals personer som berörs av frågan?