Nationalmuseum

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2020

Interpellation: Nationalmuseum

Interpellation 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2019/20:245 Nationalmuseum

av Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 7 mars 2019 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Nationalmuseums interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontoret överlämnade sin rapport till regeringen i december förra året. Rapporten är mycket kritisk och oroande.

Regeringen styr Nationalmuseum framför allt genom förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum, genom utnämningsmakten och genom anslaget till myndigheten. När det gäller styrningen i administrativa och ekonomiska frågor gäller samma sak för Nationalmuseum som för andra statliga myndigheter. Regeringen ska alltså styra myndigheten så att den får goda förutsättningar att leda, styra och följa upp sin verksamhet. Bland annat bedömer Statskontoret att Nationalmuseums ledning, styrning och uppföljning inte är ändamålsenlig. Det är i flera avseenden oklart om Nationalmuseum lever upp till kraven i bland annat myndighetsförordningen.

Statskontoret finner att Nationalmuseum inte utgår från den ekonomiska ramen i sin planering och att detta har fått konsekvenser för myndighetens förmåga att använda sina resurser effektivt och hushålla väl med statens medel.

Rapporten visar även att den psykosociala arbetsmiljön brister vid Nationalmuseum avseende transparens och öppenhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med de brister i styrningen av Nationalmuseum som Statskontoret pekar på i sin rapport?
  2. Vilka åtgärder av avser ministern att vidta för att de budgetunderlag som Nationalmuseum lämnar till regeringen ska uppfylla kraven på transparens, begriplighet, fullständighet och tillförlitlighet över tid?