Nordiska utvecklingsfonden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 juli 2022

Interpellation: Nordiska utvecklingsfonden

Interpellation 2014/15:308 av Jan Lindholm (MP)

Interpellation 2014/15:308 Nordiska utvecklingsfonden

av Jan Lindholm (MP)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Nordiska utvecklingsfonden (NDF), som startades 1989 för att socialt och ekonomiskt stödja utvecklingen i utvecklingsländer genom riktad långivning, har fram till 2005 beviljat utvecklingslån till ungefär 190 projekt i 37 olika utvecklingsländer till ett värde av 1 miljard euro.

År 2009 beslutade NDF:s ägare att fonden för de kommande åren skulle ändra sin inriktning för långivning något. Syftet blev att rikta insatserna i huvudsak mot finansiering av klimatrelaterade projekt i Afrika, Asien och Latinamerika. De nya projekten skulle stödjas genom gåvogivning i stället för genom långivning. Finansieringen av gåvorna sker genom återbetalningar från tidigare långivning. Detta betyder emellertid att NDF:s kapital sakta men säkert minskar.

NDF:s stöd enligt den nya inriktningen ges huvudsakligen i samarbete med Världsbanken och andra regionala utvecklingsbanker. Fonden samverkar även med Nefco (Nordiska miljöfinansieringsbolaget) kring Nordic Climate Facility (NCF) och med NIB (Nordiska Investeringsbanken) kring olika administrativa frågor.

Till och med den sista januari i år har fonden lämnat bidrag om totalt 213,4 miljoner euro till 78 klimatprojekt och bidragit till NCF med 26 miljoner euro. Stödet från NDF går i första hand till offentliga projekt men i ökande utsträckning även till den privata sektorn, till civilsamhällets organisationer samt till forskningsinstitutioner.

En oberoende utvärdering av NDF:s arbete med klimatprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika har konstaterat att NDF lyckats nå de uppsatta målen, att åstadkomma en högre investeringstakt i klimatrelaterade investeringar i utvecklingsländer i regionerna, genom det ökade mervärde stödet inneburit i förhållande till om investeringen begränsats till det som övrig tillgänglig finansiering möjliggjort. Det är även tydligt att de prioriteringar som fonden ålagts att driva av sina ägare fått tydligt genomslag i projekten. Under 2014 har två av de projekt NDF medverkat till att möjliggöra fått särskilt erkännande av bland annat FN:s klimatkonvention.

Utan ytterligare ny finansiering från de nordiska länderna kommer NDF att tvingas börja trappa ned sin verksamhet från 2018. Nordiska rådet har mot bakgrund av detta rekommenderat att de nordiska länderna tillför nytt kapital till NDF – detta för att NDF ska kunna fortsätta med stödet till klimatåtgärder i låginkomstländer. Enligt min uppfattning ligger Nordiska rådets rekommendation väl i linje med uttalanden från statsministrarna om behovet av samarbete kring utvecklingsfrågor med en grön profil.

Mot bakgrund av det ovan anförda har jag följande frågor till statsrådet Isabella Lövin:

 

Delar statsrådet Nordiska rådets uppfattning att Nordiska utvecklingsfondens verksamhet har varit framgångsrik och att beslutet om inriktning från 2009 har genomförts lyckosamt?

Har statsrådet och regeringen tagit ställning till Nordiska rådets rekommendation om att tillföra ytterligare kapital till Nordiska utvecklingsfonden?