Öppna data i stat, landsting och kommuner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 oktober 2017

Interpellation: Öppna data i stat, landsting och kommuner

Interpellation 2017/18:28 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2017/18:28 Öppna data i stat, landsting och kommuner

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Digitaliseringens intåg i den offentliga förvaltningen har bara börjat och allt fler viktiga initiativ tas såväl inom staten som inom våra kommuner och landsting. I digitaliseringens tidevarv är information hårdvaluta och drivkraft till mycket värdeskapande som tidigare ansågs omöjligt. Mängden information som återfinns hos våra myndigheter, kommuner och landsting är oerhört omfattande och vi kan konstatera att stora nyttor för allmänheten kan skapas om rätt sorts information tillgängliggörs som öppna data.

Regeringen aviserar i budgeten för 2018 vissa satsningar på öppna data, men min granskning av regeringens förslag på området visar att ingen av åtgärderna syftar till att inkludera landsting och kommuner. Det är självfallet en stor utmaning att samordna alla dessa lokala myndigheters arbete med en så teknisk fråga där kunskapen också varierar kraftigt och ofta är knuten till enskilda personer. Det gör dock att behovet av en nationell samordning på området och de kunskapsbyggande insatserna blir ännu större.

Inom ramen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns ett arbete som pågår i syfte att ge hjälp och stöd till medlemmarna i frågor som rör digitalisering. Resurserna hos SKL att därutöver driva arbete med öppna data och därtill hörande frågor, såsom standardisering av format för enskilda datamängder, är begränsade då många andra viktiga projekt också behöver prioriteras. Regeringen beskriver dock i budgetpropositionen för 2018 att den nyinrättade myndigheten för digitalisering ska ha till uppgift att samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen, den nationella digitala infrastrukturen och satsningen på öppna data.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att uppdra åt den nyinrättade myndigheten för digitalisering att även stötta kommuner och landsting i deras arbete med öppna data?