Öppna geodata - en digital racerbana

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 21 januari 2022

Interpellation: Öppna geodata - en digital racerbana

Interpellation 2021/22:253 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2021/22:253 Öppna geodata – en digital racerbana

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

År 2016 fick Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att kartlägga effekterna av öppna geodata och deras konsekvenser i form av intäkter och kostnader. En studie vid Handelshögskolan i Stockholm från 2016 visar på stora samhällsekonomiska vinster med öppna geodata, till exempel besparingar vid arbete med klimat- och miljökonsekvensbeskrivningar, förenklingar vid bygglovs- och tillståndsprocesser och besparingar vid alla typer av bygg- och anläggningsarbeten. 

Den nationella databasen för detaljplaner och fri tillgång till geodata är mycket viktiga delar i digitaliseringen och effektiviseringen av samhällsbyggandet. 

Öppna geodata och handläggningstider för detaljplan, bygglov, fastighetsbildning och andra tillståndsbeslut är frågor som diskuterats i riksdagen de senaste mandatperioderna. För att kunna minska handläggningstiderna i plan- och genomförandeprocesserna krävs ett ökat tempo i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocesserna, och det är därför viktigt att genomföra en reform kring öppna geodata. 

Den 18 mars 2021 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen ska prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta utifrån riksdagens beslut den 18 mars 2021?