Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 augusti 2022

Interpellation: Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

Interpellation 2007/08:718 av Berglind, Mats (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:718 Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

av Mats Berglind (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I juni 2005 gav regeringen en utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar. Utredningen visade att varmare klimat i framtiden kommer att ha omfattande konsekvenser regionalt, främst i form av ökad nederbörd och ökande översvämningar, men också sänkta vattennivåer under torra somrar.

De förändringar i klimatet som prognoserna visar kommer för Mälarens del inte bara att medföra stora översvämningar utan även problem med avrinningen till Östersjön. Det kommer att medföra stora risker för erosion längs stränderna och vid utloppen. Översvämning av förorenad industrimark hotar dricksvattnet.

En naturkatastrof i Mälarregionen skulle drabba 2,5 miljoner människor, medföra stora skador på miljön, byggnader och infrastruktur och därmed slå hårt mot tillväxten.

Klimat- och sårbarhetsutredningen anser att byggande av permanenta vallar på riskområden inte är ett realistiskt alternativ, bland annat av kulturhistoriska skäl. Därför föreslås att avtappningskapaciteten i Mälaren ökas genom ombyggnad av slussar i Stockholm och Södertälje. Detta är kostnadskrävande och kan ta lång tid. Därför föreslås också att nybyggnationer kring Mälaren under nivå + 230 centimeter endast ska tillåtas i undantagsfall tills avtappningskapaciteten har höjts. Detta förutsätter att kommunerna beaktar risken i sitt ordinarie planarbete.

Klimat- och sårbarhetsutredningen menar att situationen för Mälaren är ansträngd, varför det är angeläget att snarast möjligt genomföra utredningens förslag. Därför vill jag fråga statsrådet:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förebygga översvämning av bostäder, kontor och övrig bebyggelse i Mälardalen?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommunerna ska ta Klimat- och sårbarhetsutredningens förslag in i sitt planarbete?