Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2006

Interpellation: Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

Interpellation 2006/07:94 av Bergström, Sven (c)

den 24 november

Interpellation

2006/07:94 Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg

av Sven Bergström (c)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det är ett gemensamt ansvar för riksdag och regering att se till att varje skattekrona används på ett klokt och effektivt sätt. Därför finns det ständigt anledning att se över och söka effektivisera verksamheter. Men förändringar som leder till ökade kostnader och sämre resursutnyttjande ska naturligtvis inte genomföras.

Under Justitiedepartementet ingår flera myndigheter. Ansvaret för att förebygga, upptäcka, utreda, lagföra och straffa samt återrehabilitera brottslingar är uppdelat på flera myndigheter. Ambitionen att minska brottsligheten, utdöma rätt straff samt att ge möjligheter till ett icke kriminellt liv är tydlig. Tydligt är dock inte det ekonomiska ansvaret för att samordna och effektivisera verksamheterna för att uppnå uppställda mål.

I Hudiksvall finns polismyndighet, arrestlokaler, i nuläget en häktesfilial och en tingsrätt lokaliserade. I uppgivet syfte att minska kostnader planeras nu en centralisering av häktesverksamheten till Gävle.

Vid årsskiftet 2006/07 ska häktesfilialen i Hudiksvall läggas ned eftersom den anses för liten och därmed för dyr.

Konsekvenserna av detta är större inom polismyndigheten än inom kriminalvården. Polisen i Hudiksvall måste omfördela 1 miljon årligen från yttre tjänst till inre tjänst vilket innebär färre synliga poliser. Vid alla utredningar om brott begångna i Hudiksvalls polisområde måste tid för att transportera sig vid förhör av brottsmisstänkta avsättas, enkel resa cirka en och en halv timme. Ett förhör på en timme kostar alltså fyra timmars polisarbetstid. Dessutom måste de häktade transporteras mellan Gävle och tingsrättsförhandlingar i Hudiksvall.

För kriminalvården innebär det att kompetent personal som nyanställts och utbildats för att arbeta på anstalten i Gävle måste sägas upp.

Vid information till personalen uppges att vid överbeläggningar vid Gävlehäktet kan en häktesfilial i Avesta behöva skapas. Det innebär i sin tur att polisen i Gävle ska använda sin arbetstid till att resa till Avesta för förhör och att flera poliser går åt för att transportera sig själva och för att skjutsa brottslingar i stället för att jaga dem.

Detta är inte ett effektivt sätt att hushålla med statens ekonomiska och personella resurser.

För att utgå från historien reparerades anstalten i Hudiksvall för 8 miljoner kronor i början på 1990-talet, och några månader efter invigningen lades anstalten ned, personalen avskedades och avgångsvederlag utbetalades.

Behovet av häktesplatser ledde dock till att en häktesfilial öppnades för tre år sedan i Hudiksvall i anslutning till polisens arrest. Ett avtal om hyresfrihet upprättades mellan polismyndigheten och kriminalvården mot att häktespersonalen även ansvarade för att bemanna arresten. Samarbetet har fungerat bra, det finns en kompetent personal och häktet är ofta fullbelagt; det används även som avlastning vid överbeläggningar i Västernorrland.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitieministern:

1.   Vilka åtgärder kommer justitieministern att vidta för att förhindra ett försämrat resursutnyttjande som beskrivs ovan?

2.   Vilka bedömningar gör justitieministern av behovet av ordentlig översyn av likartad suboptimering som tycks finnas inom rättsväsendet?