Prioritering av elever vid skolval

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 mars 2022

Interpellation: Prioritering av elever vid skolval

Interpellation 2019/20:407 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2019/20:407 Prioritering av elever vid skolval

av Dennis Dioukarev (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Sverigedemokraterna har med bestörtning tagit del av den mediala rapporteringen om att nyanlända givits förtur framför svenska elever i skolvalet i Göteborg. Förtvivlade föräldrar och elever känner en frustration och maktlöshet över den orättvisa som de nu upplever. Nioåringar som separeras från sina klasskompisar och tvingas resa genom kommunen till sin skola. Det är en oacceptabel situation.

Bakgrunden i sammanhanget är att en vänsterkoalition beståendes av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborgs grundskolenämnd fattade ett beslut den 2 juli 2018. I beslutet fastställde man en prioritetsordning som stipulerar att nyanlända elever i första hand har förtur, i händelse av att antalet ansökningar på den önskade skolenheten överskrider tillgången. Efter maktskiftet i valet 2018 gäller prioritetsordningen fortsättningsvis. En enig nämnd ställer sig den 19 juni 2019 bakom en utvärdering av skolvalet där det konstateras att grundskoleförvaltningen inte avser att göra några förändringar av rådande ordning. Den 16 september 2019 fattar Skolväsendets överklagandenämnd beslut i ett överklagande av skolplacering och riktar skarp kritik mot Göteborgs grundskolenämnd och hänvisar till ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, där det fastslås att urvalet till skolan ska ske på ett ”objektivt, sakligt och icke-diskriminade sätt”. Skolväsendets överklagandenämnd konstaterar vidare att ”nyanländ elev” inte är en saklig urvalsgrund.

Utöver att prioritetsordningen är utformad på en oacceptabel moralisk grund finns alltså en juridisk ambivalens som gör att prioritetsordningen kan ifrågasättas även på sina legala grunder. Sverigedemokraterna finner det därför anmärkningsvärt att regeringen passivt ser på medan såväl grundskolenämnden som grundskoleförvaltningen bryter mot likställighetsprincipen. Efter att Skolväsendets överklagandenämnd konstaterat att ”nyanländ elev” inte är en saklig urvalsgrund är det inte längre enbart ett odiskutabelt juridiskt övertramp utan också ett övergrepp på de grundläggande demokratiska fundament om likhet inför lagen som Sverige är byggt på. Vår bestämda uppfattning är att man frångår denna demokratiska princip när urvalskriterier baseras på en diskriminerade grund.

Denna kontext blir än mer allvarlig mot bakgrund av det handlar om barn. Barn som riskerar att bli tvångsplacerade på en annan skola bara på grund av att de är svenskar. I FN:s barnkonvention artikel 2 och 3 fastslås att alla barn är lika mycket värda, att ingen får diskrimineras och att alla beslut ska tas med barnets bästa i beaktande.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen?

2. Avser ministern vidta åtgärder för att ändra lagen för att nyanlända elever inte ska ges förtur till utbildningsplatser på bekostnad av svenska elever?