Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 november 2012

Interpellation: Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

Interpellation 2012/13:98 av Pertoft, Mats (MP)

den 7 november

Interpellation

2012/13:98 Proposition om det nya skatteutjämningssystemet

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den 27 april 2011 överlämnade Utredningen om en reformering av skatteutjämningssystemet sitt betänkande Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39) till regeringen. I betänkandet föreslog man ett ikraftträdande 2013.

Regeringen förhalade frågan under hela våren 2012. I juni 2012 uttalade riksdagen i ett betänkande från finansutskottet att regeringen uppmanas återkomma till riksdagen med en proposition i frågan.

I regeringens propositionsförteckning för hösten 2012 finns inte någon proposition om det nya skatteutjämningssystemet med. Det har vi och alla Sveriges kommuner och landsting förväntat oss efter riksdagens uttalande i våras samt även utifrån uttalanden och löften från finansmarknadsministern.

Återigen riskerar tiden att bli knapp. Finansmarknadsministern har uttalat att det nya skatteutjämningssystemet ska träda i kraft den 1 januari 2014. Redan under våren 2013 tar många kommuner och landsting beslut om sin budget för 2014. Till dessa beslut samt till förarbetena till dessa behövs ett riksdagsbeslut om ett nytt skatteutjämningssystem.

Utan ett färdigt och beslutat utjämningssystem för Sveriges kommuner och landsting blockeras nästa års budgetarbete i landets kommuner och landsting. Regeringen tar på sig ett tungt ansvar ifall man inte lägger fram en proposition i frågan snarast.

Min fråga till finansmarknadsministern är:

När avser statsrådet att se till att regeringen lägger en proposition om ett nytt skatteutjämningssystem på riksdagens bord?