Regeringens arbete med regelförenkling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 21 mars 2023

Interpellation: Regeringens arbete med regelförenkling

Interpellation 2022/23:252 av Tobias Andersson (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2022/23:252 Regeringens arbete med regelförenkling

av Tobias Andersson (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Den 1 mars ställde jag en skriftlig fråga (2022/23:406) till energi- och näringsminister Ebba Busch om regelförenklingar. Jag redogjorde då bland annat för följande:

”I över ett decennium har en aktiv regelförenklingspolitik lyst med sin frånvaro i regeringarnas arbete. Berörda intressenter menar ofta att den senaste regering som bedrev ett faktiskt regelförenklingsarbete som gjorde skillnad var den första Reinfeldtregeringen. Sedan dess har mycket sagts men lite gjorts, vilket också syns i de uppskattningar av näringslivets kostnader för regelkrångel och byråkrati som presenterats: –200 miljarder årligen, enligt Svenskt Näringsliv.”

Frågan jag ställde var: ”Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att skyndsamt gå vidare med konkreta förslag på regelförenklingar?”

I sitt svar instämde ministern med min problembeskrivning och påpekade att regeringen arbetar med regelförenkling. Det sker bland annat genom att de förslag om regelförenklingar som gavs av Utredningen om förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen i betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen (SOU 2021:60) bereds i Regeringskansliet.

Detta är naturligtvis positivt och jag ser framemot slutprodukten av detta arbete. Med det sagt finns det dock ett behov av att kommunicera kring hur arbetet går, hur långt regeringen kommit i de olika delarna, när näringslivet kan förvänta sig svar och när faktiskt förändring är på plats. Mot denna bakgrunden torde en interpellationsdebatt kunna fylla ett positivt syfte genom att erbjuda Ebba Busch en möjlighet att utveckla kring regeringens arbete på området.

Med anledning av detta önskar jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch följande:

 

Hur långt har regeringen kommit i arbetet med regelförenkling, och vilka regler förenklas först?