regeringens stöd till ROKS

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 oktober 2022

Interpellation: regeringens stöd till ROKS

Interpellation 2004/05:648 av Larsson, Maria (kd)

den 23 maj

Interpellation 2004/05:648

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Jens Orback om regeringens stöd till ROKS

Sveriges Television har i två program, Dokument inifrån den 15 och den 22 maj, skildrat hur den radikala feminism som förespråkas av ledarna för Riksorganisationen för kvinnojourer (ROKS) har blivit den dominerande i den svenska politiska debatten. Utmärkande för ROKS radikalfeminism är fokuseringen på könskrig och ett vurmande för Valerie Solanas SCUM-manifest som proklamerar att män är en biologisk olycka och att det goda samhället uppnås först när de utrotats.

ROKS syn på arbetet för jämställdhet har uppnått sin unika position i samhällsdebatten på grund av regeringens, och framför allt förra jämställdhetsministern Margareta Winbergs, stöd. ROKS ledning har haft en unik position i det nationella rådet för kvinnofrid och organisationen får årligen många miljoner kronor i stöd av regeringen.

Trots att ROKS inte är den enda organisationen för kvinnojourer i Sverige och trots att många lokala kvinnojourer inte stöder ROKS politiska uppfattning, har regeringen gett ROKS och dess ledning en position av språkrör för Sveriges kvinnor.

Varför har ROKS fortsatt den starka position i jämställdhetsarbetet som de har och varför fortsätter miljonstödet till denna politiserade centralorganisation år efter år? Vore det inte bättre att ge pengarna till kommunerna så att de bättre kan stödja de lokala organisationer som dagligen gör en fantastisk insats i arbetet för att hjälpa misshandlade kvinnor?

SVT:s program skildrar utförligt hur ROKS och sedermera regeringen intagit en avvisande hållning till insatser för att hjälpa män som slår att sluta slå. Detta trots att Socialstyrelsen visat att internationella erfarenheter från bland annat Kanada pekar på att en majoritet av de män som får hjälp slutar att slå. Dokument inifrån berättade även om liknande erfarenheter från Norge.

Även i Sverige finns positiva erfarenheter av olika påverkansprogram som till exempel Fredman i Malmö. Fredman är en gruppverksamhet som syftar till att medvetandegöra mäns ansvar, attityder och värderingar samt att hjälpa män som slår att hitta alternativ till våldet. Programmet innefattar ett två timmars gruppmöte per vecka under ett år. Under perioden 1995 till våren 2002 hade Fredman kontakt med 111 män. Ungefär 70 % av dessa fullföljde programmet.

Den brist på agerande från regeringens sida som har blivit resultatet av det nära samarbetet med ROKS leder alltså till att många kvinnor i dag utsätts för våld som hade kunnat undvikas om regeringen haft en mer nyanserad bild av verkligheten.

I det första avsnittet av dokumentären, den 15 maj, medverkade bland andra regeringens expert på kvinnohandel och prostitution Gunilla Ekberg. Hon fick i inslaget frågor rörande en incident då en kvinnojour sägs ha tvingat med sig två unga flickor på en resa mot deras vilja. Gunilla Ekberg vägrade svara på frågorna, och valde i stället, då hon uppfattade att kameran var avstängd, att hota den kvinnliga journalisten. Regeringens tjänsteman påpekade att journalisten "inte skulle räkna med någon hjälp från kvinnojourerna" för det fall hon skulle misshandlas av en man, eftersom "det blir så när man sviker". "Sveket" bestod i att kritiskt granska kvinnojourerna och deras verksamhet.

Gunilla Ekbergs agerande passerar gränsen för vad som är acceptabelt för en statlig tjänsteman i en demokrati. Med hänsyn till Gunilla Ekbergs position och uppdrag är hennes villkorande av hjälp från kvinnojourer sällsynt allvarligt. Det antyder att regeringens jämställdhetsarbete är avhängigt lojalitet gentemot ROKS och att ifrågasättande av den radikalfeministiska normen kan komma att bestraffas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga jämställdhetsministern:

  • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bygga upp en verksamhet, liknande den i Kanada och Norge, för att hjälpa män som slår att sluta slå?
  • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att avbryta det ekonomiska stödet till det starkt politiserade ROKS och i stället låta kommunerna administrera stödet för kvinnojourer till väl fungerande verksamheter runtom i landet?
  • Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av Gunilla Ekbergs agerande?