Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 februari 2019

Interpellation: Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen

Interpellation 2018/19:9 av Jimmy Loord (KD)

Interpellation 2018/19:9 Regeringens utbildningspolitik och Europakonventionen

av Jimmy Loord (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I Sverige finns omkring 4 000 fristående förskolor och skolor, varav drygt 1 200 är grundskolor eller gymnasier. Av dessa har ett sjuttiotal konfessionell inriktning. Att ett litet antal friskolor har en konfessionell huvudman och prägel har i svensk politik i omgångar väckt debatt. Nu har regeringen tillsammans med C och L beslutat att förbjuda nyetableringar av sådana skolor.

Kristdemokraterna anser att fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Vi anser det viktigt att vara stolta över och värna den valfrihet som vi i dag har. Det gäller också de friskolor som har en konfessionell huvudman. Undervisningen på sådana friskolor ska vara icke-religiös och följa läroplanen, precis som det är i dag. Det är viktigt att konfessionella inslag, som får ske vid sidan av undervisningen, ska vara frivilliga. Könssegregering är förbjudet i lag. Allt detta är fastlagt i svensk skollag.

Europakonventionen ger rätt att välja en skola som står i överensstämmelse med den egna övertygelsen. Det är en del av religionsfriheten. Vi vill se tätare inspektioner och uppföljning på skolor där eventuella problem framkommer. Det gäller på alla sorters skolor – kommunala, fristående och konfessionella fristående – och är en viktig del av vårt gemensamma kvalitetsarbete.

EU:s rättighetsstadga artikel 14 sätter den yttersta gränsen för vad som är möjligt när det gäller regleringar i Sverige om inrättandet av skolor. Att starta en skola är en EU-rättslig rättighet utan begränsningar vad gäller typ av skola och typ av huvudmän, och möjligheterna inom EU-rätten att begränsa den fria rörligheten är mycket små. Alla regleringar i svensk lag om inriktningen på icke-kommunala skolor måste vara motiverade av ett trängande allmänintresse, vara icke-diskriminerande och respektera fri rörlighet och integration. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Hur säkrar ministern att Sveriges utbildningspolitik överensstämmer med Europakonventionen och EU-rätten?
  2. Anser ministern att det finns en konflikt mellan Europakonventionen, EU-rätten och regeringens, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag att förbjuda nyetableringar av friskolor med konfessionell huvudman?