Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 december 2009

Interpellation: Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag

Interpellation 2009/10:28 av Pertoft, Mats (mp)

den 14 oktober

Interpellation

2009/10:28 Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag

av Mats Pertoft (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I dagarna har miljödomstolen behandlat frågan om Stockholms stads hamnar ska få bygga en ny storhamn i Norvik, Nynäshamns kommun.

Anledningen till att bygga storhamnen i Norvik är att Värtahamnen vid inloppet till Stockholm är nära att nå maxkapacitet. Den nya hamnen planeras att byggas för dubbelt så mycket som den totala godshanteringen vid alla ostkusthamnar i dag. Ett fullt utnyttjande av Norvik förutsätter alltså att godsvolymen fördubblas i regionen samtidigt som den nya hamnen tar över alla andra ostkusthamnars volymer. Hamnbygget väntas kosta ca 4–6 miljarder för hamnanläggningen inklusive väg och räls för att binda samman hamnen med Stockholm och övriga Sverige.

Miljödomstolen har till denna förhandling begärt in ett antal yttranden från berörda statliga myndigheter och verk. Flertalet har svarat och skickat in yttranden. Men en av de tyngsta remissinstanserna, som domstolen har begärt att få in yttrande ifrån vid ett flertal gånger, har avstått: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har enligt regeringens regleringsbrev från den 18 december 2008 mål 7 följande uppdrag: ”Naturvårdsverkets synpunkter och svar på framställningar och remisser när det gäller prövningar enligt miljöbalken ska lämnas tidigt i processen och därmed bidra till att underlätta, förkorta och effektivisera domstolarnas och andra myndigheters planering och ärendehandläggning.” Trots ett mycket tydligt uppdrag i regeringens regleringsbrev har Naturvårdsverket medvetet avstått ifrån att lämna ett yttrande i Norviksärendet. Detta sker trots att man flertalet gånger uppmanats att inkomma med ett yttrande av miljödomstolen.

På direkt fråga från Miljöpartiets gruppledare i Nynäshamn, Eva Dannstedt-Branting, har tjänstemän flertalet gånger uppgett resursbrist. Naturvårdsverket har inga resurser för att ta fram yttranden kring miljökonsekvenserna av etableringen av den största hamninvesteringen i Sverige i mannaminne. Man har inte heller begärt extra resurser från regeringen för detta.

För alla inblandade parter är det mycket tydligt att Norviksärendet är ett ytterst komplext och svårt ärende med bäring på såväl lokalt som regionalt perspektiv och riksperspektiv. Det statliga verk som är ansvarigt för att bedöma miljö- och hållbarhetsperspektivet vägrar att yttra sig i ärendet och anger som orsak resursbrist. Det är av stor betydelse att den ansvariga statliga myndigheten Naturvårdsverket fullgör sitt uppdrag och kartlägger de miljökonsekvenser som genomförandet av den största hamninvesteringen i mannaminne i Sverige kommer att innebära.

Med anledning av det anförda undrar jag om ministern avser att verka för att Naturvårdsverket erhåller resurser så att verket inte ska behöva avstå från yttranden i denna typ av ärenden av resursbrist.