riksdagsbeslut på försvars- och säkerhetsområdet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 28 oktober 2022

Interpellation: riksdagsbeslut på försvars- och säkerhetsområdet

Interpellation 2002/03:222 av Widman, Allan (fp)

den 7 mars

Interpellation 2002/03:222

av Allan Widman (fp) till försvarsminister Leni Björklund om riksdagsbeslut på försvars- och säkerhetsområdet

När riksdagen i våras behandlade regeringens proposition 2001/02:158, Samhällets säkerhet och beredskap, och den del av proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, som rör informationssäkerhet och skydd mot informationsoperationer samt tillhörande motioner, hade regeringen ersatt begreppet "skydd mot informationsoperationer" med begreppet "informationssäkerhet".

Försvarsutskottet delade inte denna uppfattning utan framhöll att "skydd mot informationsoperationer" var ett mer övergripande begrepp som skulle användas. Detta då det omfattar ett bredare hotspektrum med såväl psykologiska operationer, underrättelsetjänst, mediemanipulation och IT-attacker, och som därför bättre ansågs återspegla informationsålderns hotmiljö @ förenklat uttryckt: "totalförsvar i cyberrymden". Begreppet "informationssäkerhet" ansågs däremot kunna felaktigt leda tankarna till enbart de snävt tekniska aspekterna. Utskottet vidhöll därmed regeringens tidigare definition och tolkning, vilken riksdagen även tidigare beslutat om vid behandling av regeringens IT-proposition (1999/2000:86) i mars 2000.

Enligt denna proposition är informationsoperationer (information operations, IO) samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig till stöd för politiska eller militära mål genom att påverka eller utnyttja motståndares eller annan utländsk aktörs information och informationssystem. Det kan ske genom att utnyttja egen information och egna informationssystem samtidigt som dessa också måste skyddas. Ett viktigt inslag är att påverka beslutsprocesser och beslutsfattande.

Riksdagen biföll således ånyo i maj ett på denna punkt enigt försvarsutskott.

Det är mot denna bakgrund konstitutionellt sett uppseendeväckande att regeringen vid sammanträdet den 11 juli, i samband med behandlingen av direktiven till en utredning om signalskyddet, totalt bortser från riksdagens beslut i maj. Man påstår här med hänvisning till propositionens (2001/02:158) skrivningar att "det tidigare använda mer oprecisa begreppet 'informationsoperationer' därmed utmönstrades ur terminologin". Detta trots att utskottet i yttrandet explicit återgav den nu för andra gången fastställda definitionen.

Dessa begreppsfrågor är långt ifrån av akademisk karaktär. Bakom de förändrade formuleringarna kan man spåra starka sektors- och myndighetsintressen, vilket riskerar att innebära en suboptimering till förfång för skattebetalarna när organisationsstrukturen för att möta dessa hot utvecklas.

Jag vill därför fråga vilka åtgärder försvarsministern avser att vidtaga för att riksdagens beslut ska verkställas.