Sanering av havsbotten i hamnar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 23 augusti 2022

Interpellation: Sanering av havsbotten i hamnar

Interpellation 2007/08:695 av Liljevall, Désirée (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:695 Sanering av havsbotten i hamnar

av Désirée Liljevall (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Oskarshamn är en gammal industristad. Många av industrierna i staden bedrev sina verksamheter i nära anknytning till hamnen, verksamheter som i dag skulle betecknas som miljöfarliga. Företagen har bidragit till den förorening som vi i dag kan se i hamnen. I hamnen mynnar också avloppet för det kommunala avloppsreningsverket och dagvattenledningar. Innan reningsverket byggdes 1973–74 gick stadens avloppsvatten orenat ut i hamnbassängen.

Från 1800-talet fram till 1960-talet skedde i stort sett ingen rening av de utsläpp som gjordes. Det har medfört att hamnbassängens botten i dag är svårt förorenad och täcks av ett bottenskikt som i genomsnitt är cirka en meter djupt. Bottenskiktet innehåller metaller och miljögifter som rörs upp av de fartyg som angör hamnen. Metallerna sprider sig från hamnbassängen ut i kustvattnet vilket påskyndas av fartygstrafiken. Mängden föroreningar i bottenskiktet uppskattas till 160 ton bly, 3 ton kadmium, 570 ton zink, 28 ton arsenik, 250 ton koppar, 20 ton nickel och 0,3 ton kvicksilver. Föroreningarna utgör en stor hälsorisk. Bedömningar som har gjorts visar att föroreningarna tillhör riskklass 1 vilket gör att hamnbassängen är ett av de högst prioriterade efterbehandlingsprojekten i Kalmar län. Även i ett nationellt perspektiv är hamnbassängen en stor föroreningskälla då utsläppen förstärker den negativa utvecklingen i Östersjön. Åtgärder måste vidtas för att stoppa läckaget ut i Östersjön.

Behovet av en sanering av hamnen i Oskarshamn är stort och stämmer väl in på de nationella miljömålen som antagits vad gäller Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Saneringen av historiska föroreningar uppgår till mycket stora kostnader. I hela landet pekar länsstyrelserna ut 38 områden som är i akut behov av sanering. Saneringen av dessa 38 områden skulle uppgå till en kostnad av 2,7 miljarder kronor. Staten har anslagit 500 miljoner kronor för sanering per år fram till år 2010.

För två och ett halvt år sedan lämnade Oskarshamns kommun in en ansökan till Naturvårdsverket om behovet av en totalsanering av sedimenten i hamnbassängen. Den totala saneringskostnaden beräknas till ca 410 miljoner kronor. Under den långa handläggningstiden fortsätter föroreningarna att spridas, vilket hade förhindrats med en snabbare handläggningstid.

Anser ministern att det är rimligt med en handläggningstid som sträcker sig över flera år i ärenden som rör sanering av mark och havsbotten, och avser ministern att ta något initiativ för att motverka sådana långa handläggningstider?

Kommer ministern att vidta åtgärder i syfte att handläggningstiderna i liknande ärenden förkortas i framtiden?