Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 juli 2022

Interpellation: Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Interpellation 2013/14:22 av Jakobsson, Leif (S)

den 1 oktober

Interpellation

2013/14:22 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Den som bor i ett annat land och arbetar i Sverige betalar fortfarande normalt skatt i Sverige för arbetsinkomsten. Detsamma gäller för den som tidigare bott i Sverige men fortfarande har en väsentlig anknytning hit. Den som däremot inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadigvarande har möjlighet att bli beskattad enligt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Den som betalar SINK slipper deklarera men kan inte heller göra några avdrag. Genom att vederbörande inte arbetar i Sverige utgår inga jobbskatteavdrag, däremot kan utlandsbosatta med SINK tillgodogöra sig HUS-avdraget.

SINK är något man själv ansöker om men den utlandsboende kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler, det vill säga enligt inkomstskattelagen, även om vederbörande uppfyller förutsättningarna för att få SINK. Då har personen i fråga rätt till avdrag för till exempel resor till och från arbetet och ökade levnadskostnader. Om du väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen gäller det alla arbetsinkomster i Sverige under året. 

Om minst 90 procent av en persons totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige, har man dock rätt till personliga avdrag, till exempel grundavdrag, avdrag för pensionssparande och jobbskatteavdrag. 

Man kan även i efterhand, inom fem år, begära ändring av Skatteverkets beslut om SINK eller beskattning enligt inkomstskattelagen. Skatten justeras då retroaktivt.

SINK sänks enligt regeringens förslag med 5 procentenheter från 25 till 20 procent (ca 300 miljoner i skatteinkomstbortfall).

Skälen till regeringens skattesänkningar har varit två. Länge framhöll man att skatter sänks för att få fler jobb. Denna argumentation har på senare tid fått vika till förmån för att skattesänkningar ger mer pengar i plånboken så att mer kan konsumeras och därmed stimuleras indirekt jobbtillväxten.

Inget av dessa argument torde gälla för SINK. Inga jobb skapas och det är konsumtion utomlands som främjas. Även HUS-avdraget utomlands är en form av svenskt utlandsbistånd.

SINK skulle oavsett den planerade sänkningen vara ”lönsam” för enskilda, att regeringens jobbskatteavdrag gjort SINK mindre lönsamt torde inte vara ett argument för sänkning.

Mina frågor till finansministern är:

1. På vilket sätt menar finansministern att det skapas arbetstillfällen i Sverige genom att skatten för utlandssvenskar sänks?

2. Har finansministern underlag som visar att utlandssvenskarnas ekonomiska situation är så svår att de måste prioriteras före pensionärer, sjuka, arbetslösa och föräldralediga boende i Sverige?