Skolskjuts vid växelvis boende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Skolskjuts vid växelvis boende

Interpellation 2005/06:300 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 14 mars

Interpellation 2005/06:300 av Else-Marie Lindgren (kd) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Skolskjuts vid växelvis boende

I Sverige råder skolplikt för elever i grundskolan. Det innebär att elever är skyldiga att komma till skolan för utbildning och samtidigt att elever har rätt till utbildning. Som en följd av detta är kommunerna också skyldiga att se till att alla elever får undervisning men också att se till att eleverna kan ta sig till skolan.

I Skollagskommitténs betänkande (SOU 2202:121) föreslås att det i lagtexten klart ska framgå att endast en bostadsadress ska ligga till grund för bedömningen av rättighet till skolskjuts och att eleven ska anses bosatt på den adress där man är folkbokförd.

Nu görs det rättsliga prövningar om rätten till skolskjuts vid växelvis boende. En dom i Regeringsrätten har slagit fast att kommunen ska pröva behovet av skolskjuts inte bara från elevens folkbokföringsadress utan även från annan bostad om föräldrarna har gemensam vårdnad. Domen går alltså på tvärs emot Skollagskommitténs förslag.

I en interpellationsdebatt våren 2005 med dåvarande skolministern fick jag beskedet att kommunernas ansvar för att anordna skolskjuts skulle regleras i den kommande skollagspropositionen. Men eftersom förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och deras samarbetspartier har strandat kommer det ingen sådan proposition och frågan om skolskjuts vid växelvis boende är därför fortfarande olöst.

Det är olyckligt att regeringen inte ger skolskjutsfrågan samma dignitet med en separat och skyndsammare hantering av skolskjuts för elever vid växelvis boende. Regeringens undfallenhet att agera innebär att det är upp till domstolarna utifrån en föråldrad skollag att avgöra hur långt kommunernas skyldigheter sträcker sig, i stället för att låta detta bli föremål för ett politiskt beslut.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reglera skolskjuts vid växelvis boende nu när ingen ny skollag kommer?