Slopandet av det kommunala vetot

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 januari 2022

Interpellation: Slopandet av det kommunala vetot

Interpellation 2021/22:239 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:239 Slopandet av det kommunala vetot

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen, även kallat för det kommunala vetot. Detta innebär att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar fattas så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Innan det kommunala vetot infördes 2009 rådde en ordning där uppförandet av vindkraftverk prövades enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Man såg ett behov av att förenkla processen och slippa dubbla prövningar. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades infördes det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Trots denna förenkling tillsatte regeringen en utredning som skulle se över den nuvarande ordningen och som lade fram ett förslag om att slopa det kommunala vetot, vilket i stället ersätts av ett lokaliseringsbesked.

Förslaget har under hösten varit ute på remiss, och med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Avser regeringen att gå vidare med förslaget om att slopa det kommunala vetot?