stärk föräldraskapet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 februari 2003

Interpellation: stärk föräldraskapet

Interpellation 2002/03:135 av Johansson, Kenneth (c)

den 21 januari

Interpellation 2002/03:135

av Kenneth Johansson (c) till statsrådet Berit Andnor om stärkt föräldraskap

Att vara förälder i dagens samhälle är ett stort ansvar. Barn och ungdomar i Sverige har det relativt bra. Ur ett internationellt perspektiv är den materiella standarden hög och barns och ungdomars hälsa är god. Men detta till trots vet vi att barns och ungdomars hälsotillstånd har försämrats i Sverige. I en enkätundersökning gjord av bland andra Barnombudsmannen redovisas att hälsotillståndet hos flickor och pojkar i skolan markant har försämrats de senaste tio åren. Det som har ökat allra mest är depressioner. Att den psykiska ohälsan har försämrats uppger nio av tio tillfrågade skolkuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor. Trycket på socialtjänsten/socialkontoren och på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ökat. På tio år har antalet sökande till barn- och ungdomspsykiatrin ökat kraftigt, på flera håll i landet har det skett en fördubbling.

Vuxnas förmåga att ta sitt föräldraansvar varierar naturligtvis beroende på sociala, ekonomiska och personliga förutsättningar och den egna inställningen. Även om inte alla föräldrar lyckas fullt ut att ge sina barn en trygg uppväxt så är föräldraansvaret omistligt och kan inte ersättas genom politiska åtgärder. Men när problem uppstår är det oerhört viktigt att det finns någonstans dit föräldrarna kan vända sig för att få stöd. Ett bra föräldrastöd kan till och med helt förebygga så att problemen över huvud taget inte uppstår.

Den politiska uppgiften måste vara att underlätta föräldraansvaret i ekonomiskt och socialt hänseende samt att ge föräldrarna stora möjligheter att påverka barnens uppväxtförhållanden. Ledstjärnorna för Centerpartiets familjepolitik är ökat självbestämmande, bättre möjlighet att kombinera familjeliv och arbetsliv samt mer tid för barnen.

Det förutsätter att familjernas ekonomiska utrymme stärks samt att föräldrarna har möjlighet att ta ansvar för barnens uppväxt både när det gäller barnomsorg och skola. Självbestämmande förutsätter mångfald och det är viktigt att det finns olika former av barnomsorg att välja mellan. Barnomsorgen ska ge utrymme för nytänkande och olika former av tjänster anpassade efter den enskilda familjens behov. Det offentliga stödet ska bygga på likabehandling av alla barn. Makten över barnomsorgen ska flyttas över från staten och kommunpolitiken till föräldrarna.

För mig är slutsatsen helt klar. En politik som tar sikte på barnens grundläggande behov av trygghet och kärlek måste ha en positiv grundinställning till familjen, oavsett hur den är uppbyggd.

Förnyad föräldrautbildning/förnyat föräldrastöd

Trots ekonomiska begränsningar växer nya initiativ fram för att stödja föräldrarna i sitt föräldraskap och därigenom ges barnen ökad trygghet. Leksands Familjecentrum är ett lysande exempel på hur de lyckats skapa en verksamhet som stöder föräldrarna. Verksamheten påbörjas redan under graviditeten och fortsätter sedan så länge föräldrarna vill. FC är en helhetslösning för familjen, ett fungerande samarbete mellan myndigheter, organisationer, näringsliv och föräldrar. Försäkringskassan har märkt ett markant ökat uttag av pappadagar. Familjerådgivningen har kunnat ge fler familjer råd och stöd i tid och den öppna förskolan har en intensiv verksamhet. I stället för att skicka runt föräldrarna till olika institutioner i samhället, för att förbereda sig i den nya livssituationen, erbjuder Familjecentrum en helhetslösning för familjen.

Öppen förskola

Öppen förskola är dels till för barn som inte är inskrivna i förskolan och dels ett komplement till familjedaghemmen. Det finns inga krav på inskrivning eller anmälan för att delta i verksamheten. Verksamheten erbjuder barnen en pedagogisk gruppverksamhet och ska även tillgodose de vuxnas behov av kontakter med andra vuxna samt social service.

Under 1990-talet har antalet öppna förskolor mer än halverats. Hösten 2001 fanns 752 enheter. Centerpartiet vill understryka behovet av att utveckla den öppna förskolan och den betydelse den har för barn och föräldrar.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga ministern följande:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja föräldrautbildning/föräldrastöd?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stödja öppen förskola?