Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 september 2022

Interpellation: Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd

Interpellation 2006/07:370 av Hallengren, Lena (s)

den 1 mars

Interpellation

2006/07:370 Statlig verksamhet i Kalmar län och vår gemensamma välfärd

av Lena Hallengren (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Med anledning av att Kalmar län drabbades hårt av företagsnedläggningar tillsatte den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare, Ulf Lönnqvist, med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla länet och skapa nya arbetstillfällen. Ett av förslagen, som också blev regeringens beslut, var att alla myndigheter och departement särskilt skulle pröva om Kalmar län kunde komma i fråga för ny lokalisering.

Jag har tidigare ställt en skriftlig fråga till statsrådet om han avser att stå fast vid den socialdemokratiska regeringens beslut om lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län. Svaret har väckt oro i länet. Vi är många som har uppfattat svaret som att statsrådet och regeringen tänker riva upp det beslut som den socialdemokratiska regeringen fattade om att Kalmar län särskilt ska uppmärksammas vid ny lokalisering av statlig verksamhet.

Det är med oro jag konstaterar att den nya regeringen uppenbarligen har för avsikt att systematiskt skära ned i statlig verksamhet. Det går säkert att få gehör för det hos en del medborgare genom att tala om till exempel ”ökad effektivitet”. Givetvis ska också statlig verksamhet bedrivas på ett effektivt sätt. Men resultatet av den nu förda politiken riskerar att bli att medborgarna får en sämre service och ett minskat stöd på viktiga välfärdsområden. För oss i Kalmar län blir ett annat resultat att den redan nu snålt tilltagna statliga verksamheten i länet minskar ytterligare.

Det är naturligtvis inte så att statlig verksamhet ska lokaliseras till Kalmar län med det enda syftet att skapa arbetstillfällen i länet. Utgångspunkten är självfallet att det är viktig verksamhet för samhället och för vår gemensamma välfärd.

Det är alltså två frågeställningar jag vill ta upp – statsrådets och regeringens principiella syn på statlig verksamhet som viktig för vår gemensamma välfärd och lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län.

Jag vill fråga:

-      Kommer statsrådet att arbeta för att statlig verksamhet också i fortsättningen är ett viktigt instrument för att utveckla vår gemensamma välfärd?

-      Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att leva upp till den princip för utlokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län som den förra regeringen lade fast?