Sveaskog

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2007

Interpellation: Sveaskog

Interpellation 2006/07:78 av Messing, Ulrica (s)

den 17 november

Interpellation

2006/07:78 Sveaskog

av Ulrica Messing (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har under mandatperioden aviserat att man har för avsikt att sälja ut ett antal statliga bolag. Näringsminister Maud Olofsson har uttalat sig positivt om att sälja ut Sveaskog alternativt sälja ut det mesta av Sveaskogs bestånd.

I ett pressmeddelande från den 16 oktober säger Maud Olofsson: ”Regeringen anser att det statliga ägandet av företag bör minskas. På sikt bör staten kvarstå som ägare endast då tungt vägande skäl talar för detta.”

Det övergripande målet för Sveaskogs verksamhet är att bolagets skogar ska förvaltas på ett föredömligt sätt, både ut produktions- och miljösynvinkel, för att trygga en långsiktigt ekologisk och produktionsmässigt hållbar utveckling.

Staten äger skog därför att ett långsiktigt statligt ägande av skogsmark är en viktig nationell resurs. Skogen är viktig som råvara och skapar sysselsättning och rekreationsmöjligheter. Däremot ska staten inte vara långsiktig ägare till industriell verksamhet inom det skogliga området.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa frågan till näringsministern hur hon resonerat sig fram till detta förhållningssätt.

Vidare vill jag att näringsministern mer utförligt redogör för sin inställning till vad staten bör äga och inte äga.