Svensk livsmedelsstrategi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 juni 2021

Interpellation: Svensk livsmedelsstrategi

Interpellation 2020/21:765 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2020/21:765 Svensk livsmedelsstrategi

av Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen fattade i december 2019 beslut om ytterligare en handlingsplan för livsmedelsstrategin. Handlingsplanen innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025; dessutom gjordes ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. I budgetpropositionen för 2021 tillfördes ytterligare 74 miljoner kronor 2021–2023 för att förstärka arbetet med livsmedelsstrategin. Regeringen menar att detta är viktiga steg för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten.

Regeringen har också beslutat om en proposition Totalförsvaret 2021–2025 där regeringen närmare beskriver en inriktning för bland annat uppbyggnaden av en livsmedelsberedskap inom det civila försvaret. Detta är ett långsiktigt arbete där livsmedelskedjans alla aktörer blir viktiga. Med en svensk konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden kan en livsmedelsberedskap byggas upp.

För livsmedelsförsörjningen innebär satsningen på civilt försvar i budgetpropositionen 2021 en start på uppbyggnaden av en nationell livsmedelsberedskap. Regeringen avsätter 70 miljoner kronor för 2021 för området livsmedel och dricksvatten inom ramen för civilt försvar. För åren 2022–2023 satsas 80 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor. Inledningsvis behöver omfattande analys- och utredningsarbete genomföras för att livsmedelsberedskapen ska kunna dimensioneras och byggas upp på ett ändamålsenligt sätt.

Satsningarna inom ramen för livsmedelsstrategin är viktiga för vår försörjningsförmåga. Genom satsningar på allt från forskning och livsmedelsexport till ökad hållbarhet i produktionskedjan skapar vi konkurrenskraft, jobb och tillväxt i hela landet, samtidigt som vi kan bidra till en tryggad livsmedelsförsörjning

Ovanstående är utdrag från ett svar jag fått från landsbygdsministern på en fråga ställd till försvarsministern om vilka åtgärder försvarsministern tänkt vidta för att för att öka vår inhemska livsmedelsproduktion i syfte att stärka Sveriges totalförsvar.

Den frågan vill jag fortfarande ha svar på.

Men först och främst önskar jag veta när den svenska livsmedelsstrategin kommer att märkas hos dem som strategin faktiskt berör, de som producerar svenskt livsmedel, hos lantbrukarna. I dagsläget förefaller det som att satsningarna som regeringen gör inte når fram och gör skillnad där det behövs: på de svenska gårdarna. Svenskt lantbruk behöver lönsamhet för att kunna producera.

Därför vill jag ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att satsningarna inom livsmedelsstrategin når fram till svenska gårdar och får effekt?