Sveriges arkivpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 mars 2020

Interpellation: Sveriges arkivpolitik

Interpellation 2019/20:348 av Aron Emilsson (SD)

Interpellation 2019/20:348 Sveriges arkivpolitik

av Aron Emilsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I Arkivutredningens betänkande som nyligen presenterades slås det fast att bristen på resurser inom det samlade arkivväsendet är ett större problem än både organisation och lagstiftning på arkivområdet. Utredaren Lars Ilshammar framför att om inte ytterligare resurser tillförs kommer Riksarkivet i framtiden inte att kunna utföra sitt samhällsuppdrag enligt anvisade målsättningar.

Utredningen föreslår även en ny arkivlag och en ny arkivförordning med syftet att trygga tillgången till allmänna handlingar, främja tillgången till kulturarvet och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. Det är ändringsförslag som moderniserar regelverken på området, samtidigt som utredarna betonar att det är resursbristen som är den största utmaningen för Arkivsverige.

Riksarkivet har under de senaste åren fått lov att säga upp ett stort antal anställda, och Riksarkivets tillgänglighet för forskare har begränsats betydligt på grund av de prioriteringar som man behövt göra i och med en ständigt utökad uppdrags- och ansvarsbörda utan några ekonomiska tillskott. I och med regeringens prioriteringar försvåras den historiska forskningen i Sverige. 

Utredningen betonar även att hela arkivsektorn är i behov av mer resurser för att klara digitaliseringen. Riksarkivet bör enligt utredarna få i uppdrag att utreda förutsättningarna för en massdigitalisering framöver.

För att kunna genomföra utredningens samlade förslag bedömer utredarna att ett statligt tillskott om 51 miljoner kronor behöver tillföras.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Är ministern beredd att ta strid i budgetprocessen för att förstärka anslagen till dels Riksarkivets behov, dels den samlade arkivsektorns behov?
  2. Hur ser ministern på den bristande tillgängligheten till vårt kollektiva minne, och vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkra tillgängligheten till arkiven?
  3. Kommer ministern att se till att enskilda arkivbildare får ett erkännande som kulturarvsinstitutioner och ge dessa institutioner det stöd de behöver?
  4. Hur kommer ministern att säkerställa att godtycklig gallring undviks i arkiv med sämre tillgång till expertkunskap?