Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 januari 2021

Interpellation: Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring

Interpellation 2020/21:288 av Linda Modig (C)

Interpellation 2020/21:288 Sveriges förutsättningar för en stark gruv- och mineralnäring

av Linda Modig (C)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

År 2013 lade den dåvarande alliansregeringen med Annie Lööf som ansvarigt statsråd fram rapporten Sveriges mineralstrategi – För ett hållbart nyttjande av Sveriges mineraltillgångar som skapar tillväxt i hela landet. Strategin syftade till att stärka och behålla Sveriges position som EU:s ledande gruvnation genom att öka konkurrenskraften i svensk gruv- och mineralnäring genom 19 åtgärder i elva åtgärdsområden inom fem strategiska områden.

Sedan dess har Sveriges attraktionskraft som en ledande gruvnation dalat. Sverige har tappat den absoluta toppositionen på Fraserinstitutets Policy Perception Index till förmån för ett av Sveriges viktigaste konkurrentländer, nämligen Finland, och investeringar i prospekteringsverksamhet i Sverige fortsätter att ligga på låga nivåer. Riksdagens konstitutionsutskott har nyligen (bet. 20/21: KU10) bland annat kritiserat regeringen för oacceptabel försening i handläggningen av ansökningen om bearbetningskoncession för Kallak. Ingen ny gruva på jungfrulig mark har startats i Sverige sedan dåvarande Northland Resources gruva i Kaunisvaara på snart 13 år.

Den nuvarande situationen kan förklaras av olika orsaker. Den sammantagna bilden borde dock oroa även regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Tänker ministern verka för att regeringen återupprättar Sveriges position som EU:s ledande gruv- och mineralnation och om så är fallet, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta?