Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 25 maj 2022

Interpellation: Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)

Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

av Erik Ottoson (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg (drönare) utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk verksamhet som, om den tillvaratas på rätt sätt, kan skapa arbetstillfällen i Sverige.

Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen meddelat det som sin uppfattning att regeringen bör initiera ett arbete för att modernisera lagar och regelverk vad gäller drönare, för att främja teknikutvecklingen och säkerställa flygsäkerheten. Detta är ett viktigt steg för att göra Sverige till ett attraktivt land att etablera drönarverksamhet i, samtidigt som säkerheten inom luftfarten måste upprätthållas.

Regeringen har i en proposition till riksdagen lämnat förslag om att införa ett undantag i kameraövervakningslagen för kameror monterande på drönare. Syftet är att förenkla för privata verksamheter som använder sig av drönare, då tillståndsprocessen i dagsläget utgör ett stort hinder. I stället ska personuppgiftslagen (PUL) reglera verksamheten i väntan på det lagstiftningsarbete som blir resultatet av nya regleringar med ursprung ur den Europeiska unionen. Hur detta kommer att se ut i Sverige är nu föremål för en utredning.

Hos Transportstyrelsen pågår ett arbete med att på ett bättre sätt omhänderta drönarna i den ordinarie verksamheten och befintlig lagstiftning. Drönaroperatörernas branschorganisation beskriver också hur Transportstyrelsen på ett föredömligt sätt gör sitt bästa för att möta behoven inom drönarbranschen men begränsas av att regelverket inte är anpassat för drönare.

Inom Västerviks kommun har delar av branschen etablerat ett testområde för utveckling av drönarteknik, och målet är att bli för drönarbranschen vad Arvidsjaurs biltestanläggning är för bilbranschen.

Den utvecklade drönartekniken möjliggör också att drönarna används i antagonistiska syften, och därför arbetar polisen med att skaffa sig förmåga att förhindra och beivra brottslighet med drönare samt att själva dra fördel av teknikens möjligheter inom den egna verksamheten.

De ovan nämnda exemplen på beslut, förslag och åtgärder är alla viktiga för att drönartekniken ska omhändertas på ett bra sätt som främjar tekniken, samtidigt som vi kan säkerställa god säkerhet i luften. Arbetet är påbörjat och måste fortsätta i hög takt för att Sverige inte ska hamna efter. Ett steg som inte har tagits men måste tas är att skapa en aktiv politik för att visa världens drönarföretag att Sverige är ett bra land att etablera sin verksamhet i. Många andra länder och regioner slåss för att få dessa etableringar till sig, men Sverige har ännu inte tagit upp kampen.

Mot bakgrund av vad som beskrivs ovan vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

1. Vad avser ministern och regeringen att vidta för aktiva åtgärder i syfte att attrahera fler drönarföretag till Sverige?

2. Vad avser ministern och regeringen att vidta för aktiva åtgärder för att främja svensk innovation inom drönarteknik?