Textilinsamling av företag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 december 2016

Interpellation: Textilinsamling av företag

Interpellation 2016/17:137 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2016/17:137 Textilinsamling av företag

av Kristina Yngwe (C)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Centerpartiet har länge varit ledande i arbetet för att Sverige ska bli mer resurseffektivt och få en cirkulär ekonomi. I alliansregeringen tog vi initiativ till skärpta regler, insamlings- och återvinningsmål samt servicekrav för producentansvar för bland annat förpackningar, tidningar och elavfall.

Ett annat initiativ rörde textilier. År 2014 beslutade alliansregeringen att ge Naturvårdsverket i uppgift att utreda förutsättningarna för ökad insamling och ett producentansvar för textilier. Uppdraget redovisades den 26 september, och Naturvårdsverket konstaterar bland annat att den svenska konsumtionen av kläder och hemtextil uppgår till ca 13 kilo per person och år. Mer än hälften av detta går till förbränning. Ungefär hälften av de textilier som finns i restavfallet är hela och hade kunnat återanvändas.

Det är tydligt att det finns stor potential att förbättra hanteringen av textilavfall. Införandet av ett producentansvar vore ett sätt att förbättra insamling och återvinning och därmed minska miljöpåverkan. Genom att ge producenterna det fulla ansvaret för insamling och återvinning skapas också incitament och förutsättningar för nya tjänster och lösningar för bättre service, teknikutveckling och innovation. Det gynnar företagande och skapar fler jobb. Ett obligatoriskt producentansvar skulle även skapa jämbördiga krav på alla producenter.

I väntan på att utredningen skulle bli klar har flera företag redan i dag börjat erbjuda konsumenter ersättning när de lämnar in uttjänta textilier. Därför är det mycket bekymmersamt att Naturvårdsverket, i samband med att man överlämnade rapporten, konstaterade att dessa företags frivilliga producentansvar bryter mot gällande regler och i praktiken är olagligt. Det förefaller närmast absurt att företag som frivilligt tar ett utökat miljöansvar skulle agera olagligt.

Frågan är om miljöministern och regeringen delar Naturvårdsverkets bedömning att den frivilliga insamling av uttjänta textilier som sker i dag är olaglig.

Mot den bakgrunden vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Vilka åtgärder kommer miljöministern och regeringen att vidta för att förtydliga regelverket så att frivillig insamling kan fortsätta?
  2. Vilka andra åtgärder avser miljöministern att vidta för att förbättra insamling och återvinning av textil, för mindre miljöpåverkan, fler företag och fler jobb?